Nøkkeltall

Beløp i MNOK 4. kvartal 2017 4. kvartal 2016 Per 31.12.17 Per 31.12.16

 

       
Netto leieinntekter 637 555 1 822 2 243
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1) 398 1 652 2 045 2 984
Resultat før skatter 868 2 008 3 336 4 472
Resultat før skatter og verdiendringer 1) 469 356 1 291 1 481
         
Egenkapital per aksje (kroner)     219 197
Egenkapitalandel     43 %  41 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) 2)     266 241
         
Netto kontantstrøm fra drift 435 429 1 198 1 334
Likviditetsreserver 3)     6 973 4 950
Avdrag neste 12 mnd     6 594 4 669
         
Rentebærende gjeld 4)     21 557 21 252
Rente per 30.06 / 31.12     3,04 %  3,24 %
Belåningsgrad 5)     42 %  44 %
         
Netto investeringer 6) 506 2 217 1 312 4 239
Investeringseiendommer     50 358 47 695
Leieinntektsnivå 7)     2 890 2 850
Avkastningskrav (yield)     5,16 % 5,32 %
Omsetning eide kjøpesentre 15 535 15 244 35 236 50 380
Omsetning forvaltede kjøpesentre 4 122 3 987 9 151 12 551
         
Børskurs per 30.06 / 31.12 (kroner)     163 160,0

 

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.

1) Inkludert verdiendringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskap.

2) (Aksjonærenes andel av egenkapital + utsatt skatt  - vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 7 %)) / Antall aksjer.

3) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer.

4) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 6.299 (31.12.17) og 3.460 (31.12.16).

5) (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Bokført verdi av investeringseiendommer.

6) Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning og vedlikehold.

7) Inkluderer markedsleie ledige lokaler.