Nøkkeltall

(Beløp i millioner kroner) Per 31.03.18 Per 31.03.17 Per 31.12.17
Netto leieinntekter 627 608 2 460
Verdiendringer investeringseiendommer og finansielle instrumenter 1) 381 612 2 438 
Resultat før skatter 848 1 023 4 193 
Resultat før skatter og verdiendringer 1) 467 411 1 755
       
Egenkapital per aksje (kroner) 235 204  228
Egenkapitalandel 45 % 42 %  44 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2) 284 251  276
       
Netto kontantstrøm fra drift
407 365  1 634
Likviditetsreserver 3) 8 077 6 113  8 137
Avdrag neste 12 mnd. 7 276 5 974  7 578
       
Rentebærende gjeld 4) 21 295 21 249  21 713
Rente per 31.03/ 31.12 3,00 % 3,22 %  2,98 %
Belåningsgrad 5) 41 % 43 %  42 %
       
Netto investeringer 6) 413 443  1 875
Investeringseiendommer 51 552 48 473  51 435
Leieinntektsnivå 7) 2 925 2 875  2 910
Avkastningskrav (yield) 5,18 % 5,28 %  5,17 %
Omsetning eide kjøpesentre 11 084 10 812  50 768
Omsetning forvaltede kjøpesentre 2 828 2 701  13 273
       
Børskurs per 31.03 / 31.12 (kroner) 142,4 161,0  163,0

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med
totalsummen.

1) Inkludert verdiendringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskap.
2) (Aksjonærenes andel av egenkapital + utsatt skatt - vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 7 %)) / Antall aksjer.
3) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer
4) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 6.668 (31.03.18), 4.043 (31.03.17) og 6.399 (31.12.17).
5) (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Bokført verdi av investeringseiendommer
6) Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning og vedlikehold.
7) Inkluderer markedsleie ledige lokaler.