Nøkkeltall

(Beløp i millioner kroner) 4. kvartal 2018 4. kvartal 2017 Per 31.12.18 Per 31.12.17
Netto leieinntekter 636 642 2 492 2 460
Verdiendringer investeringseiendommer og finansielle instrumenter 1) 166 394 1 015 2 438 
Resultat før skatter 654 861 2 877 4 193 
Resultat før skatter og verdiendringer 1) 489 466 1 863 1 755
         
Egenkapital per aksje (kroner)     249  228
Egenkapitalandel     46 %  44 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2)     298  276
         
Netto kontantstrøm fra drift
409 438 1 668  1 640
Likviditetsreserver 3)     7 168  8 137
Avdrag neste 12 mnd.     6 137  7 578
         
Rentebærende gjeld 4)     21 597  21 713
Rente per 31.12     3,04 %  2,98 %
Belåningsgrad 5)     40 %  42 %
         
Netto investeringer 6) 398 469 1 305  1 734
Investeringseiendommer     53 371  51 435
Leieinntektsnivå 7)     3 100  2 910
Avkastningskrav (yield)     5,10 %  5,17 %
Omsetning eide kjøpesentre 15 858 15 738 51 669  50 985
Omsetning forvaltede kjøpesentre 2 943 4 122 9 603  13 273
         
Børskurs per 31.12 (kroner)     163,5  163,0

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.

1) Inkludert verdiendringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskap.
2) (Aksjonærenes andel av egenkapital + utsatt skatt - vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 6 %)) / Antall aksjer.
3) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer
4) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 4.864 (31.12.18), 6.399 (31.12.17).
5) (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Bokført verdi av investeringseiendommer
6) Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning og vedlikehold.
7) Inkluderer markedsleie ledige lokaler.