Nøkkeltall

Beløp i MNOK 4. kvartal 2016 4. kvartal 2015 Per 31.12.16 Per 31.12.15
         
Netto leieinntekter 582 512 2 270 2 024
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1) 1 619 746 2 952 3 026
Resultat før skatter 2 011 1 099 4 478 4 407
Resultat før skatter og verdiendringer 1) 391 353 1 526 1 381
         
Egenkapital per aksje (kroner)     197 165
Egenkapitalandel     41 % 40 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2)     239 202
         
Netto kontantstrøm fra drift 378 257 1 265 1 085
Likviditetsreserver 3)     4 951 3 525
Avdrag neste 12 mnd     4 799 1 571
         
Rentebærende gjeld 4)     21 252 18 006
Rente per 31.12     3,24 % 3,61 %
Belåningsgrad 5)     44 % 44 %
         
Netto investeringer 6) 2 237 2 043 4 259 2 699
Investeringseiendommer     47 690 40 177
Leieinntektsnivå 7)     2 850 2 500
Avkastningskrav (yield)     5,32 % 5,50 %
Omsetning eide kjøpesentre 16 301 14 819 50 475 47 737
Omsetning forvaltede kjøpesentre 3 878 3 556 12 442 11 650
         
Børskurs per 31.12 (kroner)     160,0 142,0

 

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.

1) Inkludert verdiendringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskap.

2) EPRA, European Public Real Estate Association, er en interesseorganisasjon for børsnoterte eiendomsselskaper og  investorer i Europa, som bl.a. utarbeider anbefalinger for den finansielle rapporteringen. I denne rapporten benyttes EPRA NNNAV, som angir substansverdi (majoritetens andel av egenkapitalen) pr aksje. (Majoritetens andel av egenkapital + utsatt skatt - vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 7 %).

3) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer.

4) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 3.460 (31.12.16) og 2.296 (31.12.15).

5) (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Bokført verdi av investeringseiendommer.

6) Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning og vedlikehold.

7) Inkluderer markedsleie ledige lokaler.