Nøkkeltall

Beløp i MNOK 3. kvartal 2019 3. kvartal 2018 Per 30.09.19 Per 30.09.18 Per 31.12.18
Netto leieinntekter 654 599 2 005 1 855 2 487
Verdiendringer investeringseiendommer og finansielle instrumenter 1) 278 314 -93 849 1 022
Resultat før skatter 741 747 1 369 2 223 2 880
Resultat før skatter og verdiendringer 1) 463 433 1 462 1 374 1 857
           
Egenkapital per aksje (kroner)     256 241 249
Egenkapitalandel     45 % 45 % 46 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) 2)     306 290 297
           
Netto kontantstrøm fra drift 
423 398 1 344 1 259 1 665
Likviditetsreserver 3)     7 916 6 450 7 168
Avdrag neste 12 mnd.     5 457 6 640 6 137
           
Rentebærende gjeld 4)     21 879 21 394 21 597
Rente per 30.09     3,08 % 3,06 % 3,04 %
Belåningsgrad 5)     39 % 40 % 40 %
           
Netto investeringer 6) 9) 145 251 356 907 1 287
Markedsverdi eiendommer 7)     54 058 52 411 53 367
Leieinntektsnivå 8)     3 170 2 980 3 100
Avkastningskrav (yield)     5,13 % 5,16 % 5,10 %
Omsetning eide kjøpesentre 12 229 11 701 34 828 33 881 51 669
Omsetning forvaltede kjøpesentre  2 262 1 836 6 434 6 660 9 603
           
Børskurs per 30.09 (kroner)     144,4 149,4 140,0

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.

1) Inkludert verdiendringeri felleskontrollerte og tilknyttede selskaper.
2) (Aksjonærenes andel av egenkapital + Utsatt skatt -vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 6 %)) / Antall aksjer.
3) Bankinnskudd o.l. + ubenyttede lånerammer.
4) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 6.385 (30.09.19), 5.144 (30.09.18) og 4.864 (31.12.18).
5) (Rentebærende gjeld -Bankinnskudd o.l.) /Markedsverdi eiendommer.
6) Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning.
7) Inkluderer markedsverdi av Investeringseiendommer og Eierbenyttede eiendommer. I tillegg eier konsernet gjennom Felleskontrollerte og Tilknyttede selskaper eiendommer med markedsverdi (konsernets andel) mnok 4.428 (30.09.19), 4.739 (30.09.18) og 4.729 (31.12.18).
8) Inkluderer markedsleie ledige lokaler.
9) Beløpet i 3. kvartal 2019 er basert på korrigert akkumulert verdi per 30.06.19. Netto investeringer i 2.kvartal 2019 ble rapportert med mnok 270 og akkumulert med mnok 531, mens beløpene skulle vært hhv. mnok -49 i kvartalet og mnok 211 per 30.06.19. Årsaken varporteføljeendringen i Amfi, kommentert i rapporten for 2. kvartal 2019, men som ikke var tatt hensyn til i nøkkeltallet.