Nøkkeltall

Beløp i MNOK 3. kvartal 2017 3. kvartal 2016 Per 30.09.17 Per 30.09.16 Per 31.12.16

 

         
Netto leieinntekter 604 577 1 822 1 688 2 243
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1) 831 742 2 045 1 332 2 984
Resultat før skatter 1 261 1 149 3 336 2 457 4 472
Resultat før skatter og verdiendringer 1) 430 407 1 291 1 125 1 488
           
Egenkapital per aksje (kroner)     219 181 197
Egenkapitalandel     43 %  40 % 41 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) 2)     266 223 241
           
Netto kontantstrøm fra drift 459 296 1 198 886 1 334
Likviditetsreserver 3)     6 973 5 478 4 950
Avdrag neste 12 mnd     6 594 6 789 4 669
           
Rentebærende gjeld 4)     21 557 19 704 21 252
Rente per 30.06 / 31.12     3,04 %  3,28 %  3,24 %
Belåningsgrad 5)     42 %  43 %  44 %
           
Netto investeringer 6) 366 421 1 312 2 023 4 239
Investeringseiendommer     50 358 44 932 47 695
Leieinntektsnivå 7)     2 890 2 685 2 850
Avkastningskrav (yield)     5,16 % 5,40 % 5,32 %
Omsetning eide kjøpesentre 12 340 11 837 35 236 34 165 50 475
Omsetning forvaltede kjøpesentre 3 353 3 035 9 151 8 564 12 442
           
Børskurs per 30.06 / 31.12 (kroner)     163 165 160,0

 

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.

1) Inkludert verdiendringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskap.

2) (Aksjonærenes andel av egenkapital + utsatt skatt  - vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 7 %)) / Antall aksjer.

3) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer.

4) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 5.227 (30.09.17), 3.754 (30.09.16) og 3.460 (31.12.16).

5) (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Bokført verdi av investeringseiendommer.

6) Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning og vedlikehold.

7) Inkluderer markedsleie ledige lokaler.