Nøkkeltall

(Beløp i millioner kroner) 3. kvartal 2018 3. kvartal 2017 Per 30.09.18 Per 30.09.17 Per 31.12.17
Netto leieinntekter 599 604 1 855 1 822 2 460
Verdiendringer investeringseiendommer og finansielle instrumenter 1) 314 831 849 2 044 2 438 
Resultat før skatter 747 1 261 2 223 3 336 4 193 
Resultat før skatter og verdiendringer 1) 433 430 1 374 1 292 1 755
           
Egenkapital per aksje (kroner)     241 219  228
Egenkapitalandel     45 % 43 %  44 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2)     291 266  276
           
Netto kontantstrøm fra drift
398 447 1 259 1 202  1 640
Likviditetsreserver 3)     6 450 6 973  8 137
Avdrag neste 12 mnd.     6 640 6 594  7 578
           
Rentebærende gjeld 4)     21 394 21 557  21 713
Rente per 31.03/ 31.12     3,06 % 3,04 %  2,98 %
Belåningsgrad 5)     40 % 42 %  42 %
           
Netto investeringer 6) 252 389 907 1 265  1 734
Investeringseiendommer     52 411 50 358  51 435
Leieinntektsnivå 7)     2 980 2 890  2 910
Avkastningskrav (yield)     5,16 % 5,16 %  5,17 %
Omsetning eide kjøpesentre 12 505 12 344 35 811 35 247  50 768
Omsetning forvaltede kjøpesentre 1 836 3 353 6 660 9 151  13 273
           
Børskurs per 30.09 / 31.12 (kroner)     149,4 163,5  163,0

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.

1) Inkludert verdiendringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskap.
2) (Aksjonærenes andel av egenkapital + utsatt skatt - vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 6 %)) / Antall aksjer.
3) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer
4) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 5.144 (30.09.18), 6.008 (30.09.17) og 6.399 (31.12.17).
5) (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Bokført verdi av investeringseiendommer
6) Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning og vedlikehold.
7) Inkluderer markedsleie ledige lokaler.