Nøkkeltall

(Beløp i millioner kroner) Per 31.12.17 Per 31.12.16
Netto leieinntekter  2 460  2 243
Verdiendringer investeringseiendommer og finansielle instrumenter 1) 2 438   2 984
Resultat før skatter 4 193   4 465
Resultat før skatter og verdiendringer 1)  1 755  1 481
     
Egenkapital per aksje (kroner)  228  197
Egenkapitalandel  44 %  41 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2)  277  240
     
Netto kontantstrøm fra drift
 1 635  1 350
Likviditetsreserver 3)  8 137  4 950
Avdrag neste 12 mnd.  7 578  4 669
     
Rentebærende gjeld 4)  21 713  21 252
Rente per 31.12  2,98 %  3,24 %
Belåningsgrad 5)  42 %  44 %
     
Netto investeringer 6)  1 875  4 239
Investeringseiendommer  51 435  47 695
Leieinntektsnivå 7)  2 910  2 850
Avkastningskrav (yield)  5,17 %  5,32 %
Omsetning eide kjøpesentre  50 768  50 380
Omsetning forvaltede kjøpesentre  13 273  12 551
     
Børskurs per 31.12 (kroner)  163,0  160,0

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.

  1. Inkludert verdiendringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskap.
  2. (Aksjonærenes andel av egenkapital + utsatt skatt - vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 7 %)) / Antall aksjer.
  3. Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer
  4. Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 6.399 (31.12.17) og 3.460 (31.12.16).
  5. (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Bokført verdi av investeringseiendommer
  6. Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning og vedlikehold.
  7. Inkluderer markedsleie ledige lokaler.