Nøkkeltall

Beløp i MNOK 2. kvartal 2019 2. kvartal 2018 Per 30.06 19 Per 30.06.18 Per 31.12.18
Netto leieinntekter 684  628  1 349 1 256 2 487
Verdiendringer investeringseiendommer og finansielle instrumenter 1) -226  154  -368 535 1 022
Resultat før skatter 274  628  628 1 476 2 880
Resultat før skatter og verdiendringer 1) 500  474  996 941 1 857
           
Egenkapital per aksje (kroner)     251 236 249
Egenkapitalandel     45 % 45 % 46 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) 2)     300 284 297
           
Netto kontantstrøm fra drift 
466  432  922 861 1 665
Likviditetsreserver 3)     6 490 7 720 7 168
Avdrag neste 12 mnd.     5 154 7 604 6 137
           
Rentebærende gjeld 4)     22 001 21 500 21 597
Rente per 30.06     3,05 % 3,04 % 3,04 %
Belåningsgrad 5)     41 % 41 % 40 %
           
Netto investeringer 6) 270  246  531 656 1 287
Markedsverdi eiendommer 7)     53 184 51 948 53 367
Leieinntektsnivå 8)     3 140 2 930 3 100
Avkastningskrav (yield)     5,16 % 5,17 % 5,10 %
Omsetning eide kjøpesentre 12 009  11 611  22 634 22 180 51 669
Omsetning forvaltede kjøpesentre  2 218 1 996  4 172 4 824 9 603
           
Børskurs per 30.06 (kroner)     144,0 149,4 140,0

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.

1) Inkludert verdiendringeri felleskontrollerte og tilknyttede selskap.
2) (Aksjonærenes andel av egenkapital + Utsatt skatt -vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 6 %)) / Antall aksjer.
3) Bankinnskudd o.l. + ubenyttede lånerammer.
4) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 5.413 (30.06.19), 6.380 (30.06.18) og 4.864 (31.12.18).
5) (Rentebærende gjeld -Bankinnskudd o.l.) /Markedsverdi eiendommer.
6) Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning.
7) Inkluderer markedsverdi av investeringseiendommer og eierbenyttede eiendommer.
8) Inkluderer markedsleie ledige lokaler.