Nøkkeltall

(Beløp i millioner kroner) Per 31.03.19 Per 31.03.18 Per 31.12.18
Netto leieinntekter 666 627 2 487
Verdiendringer investeringseiendommer og finansielle instrumenter 1) -142 381 1 022
Resultat før skatter 354 848 2 880
Resultat før skatter og verdiendringer 1) 496 467 1 857
       
Egenkapital per aksje (kroner) 252 235 249
Egenkapitalandel 46 % 45 % 46 %
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) 2) 299 283 297
       
Netto kontantstrøm fra drift  3) 456 429 1 665
Likviditetsreserver 4) 7 437 8077 7 168
Avdrag neste 12 mnd. 5 436 7276 6 137
       
Rentebærende gjeld 5) 21 261 21 295 21 597
Rente per 31.12 3,10 % 3,00 % 3,04 %
Belåningsgrad 6) 39 % 41 % 40 %
       
Netto investeringer 7) 261 410 1 316
Investeringseiendommer 8) 53 329 51 552 53 367
Leieinntektsnivå 9) 3 130 2 925 3 100
Avkastningskrav (yield) 5,14 % 5,18 % 5,10 %
Omsetning eide kjøpesentre 11 138 11 085 51 669
Omsetning forvaltede kjøpesentre 1 954 2 828 9 603
       
Børskurs per 31.12 (kroner) 151,6 142,4 140,0

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser og omklassifiseringer så stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.

1) Inkludert verdiendringer i felleskontrollerte og tilknyttede selskap.
2) (Aksjonærenes andel av egenkapital + Utsatt skatt - vurdert gjeldsforpliktelse (utsatt skatt 6 %)) / Antall aksjer.
3) Bankinnskudd o.l. + ubenyttede lånerammer.
4) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 4.362 (31.03.19), 6.668 (31.03.18) og 4.864 (31.12.18).
5) (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Bokført verdi av investeringseiendommer
6) Netto tilgang av investeringseiendom med tillegg for aktivert påkostning.
7) Inkluderer eierbenyttede eiendommer.
8) Inkluderer markedsleie ledige lokaler.