Aksjonærforhold

Aksjonærpolitikk

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital per aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

Konsernets egenkapital per aksje økte i 2017 med 16 % til 228 (197) kroner. De siste fem år har egenkapitalen per aksje økt med 92,8 % (86% justert for utbytte).

Det vil bli gjennomført en forsiktig utbyttepolitikk, hvor utbyttestørrelsen tilpasses konsernets investeringsplaner og målsetting om høy egenkapitalandel og god likviditet. Med tilfredsstillende soliditet og likviditet, vektlegges det at aksjonærene skal få en stabil årlig utbyttebetaling. 

Graf: Egenkapital per aksje per 31.12.17

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 106.445.320 med pålydende per aksje på kr 1.

Selskapet har ingen stemmerettsbegrensninger, slik at enhver aksje gir stemmerett på selskapets generalforsamling.

Styret har frem til 22.05.18 fullmakt til å kjøpe selskapets egne aksjer på inntil 10,6 millioner kroner tilsvarende ca. 10 % av selskapets aksjekapital.

Den høyeste kjøpesum som skal betales per aksje er 250 kroner og den laveste 10 kroner. Styret står fritt med hensyn til å avgjøre på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

Per 31.12.17 eide Olav Thon Eiendomsselskap ASA 700.000 egne aksjer i selskapet, det tilsvarer 0,66 % av selskapets totale aksjekapital.  

Styret har videre frem til 22.5.18 fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10 millioner kroner gjennom utstedelse av aksjer tilhørende selskapets eksisterende aksjeklasse. Fullmakten er ikke benyttet per 31.12.17.

Utbytte

I juni 2017 ble det utbetalt ordinært aksjeutbytte for regnskapsåret 2016 med 2 kroner per aksje, totalt 213 millioner kroner.

Styret foreslår at det for regnskapsåret 2017 utbetales utbytte med 2,2 kroner per aksje. Utbyttet planlegges utbetalt uke 23 til de aksjonærer som er registrert som eiere på dato for generalforsamling.

Graf: Utbetalt utbytte per aksje

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt onsdag 23.05.18 kl. 13.00 på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo.

Aksjekursutvikling og omsetning

I 2017 steg aksjekursen i Olav Thon Eiendomsselskap med 2 % til en sluttkurs på 163 kroner den 29.12.17.  Aksjene i selskapet ga dermed en totalavkastning (medregnet utbytte) på 3 % i 2017, mens hovedindeksen ved Oslo Børs steg 19 %.

Ved årsskiftet var selskapets børsverdi på 17,4 milliarder kroner. 

I 2017 ble det gjennomført 19.050 (10.126) handler av aksjen over Oslo Børs. Høyeste og laveste notering i 2017 var henholdsvis 177,5 kroner (170) og 155,5 (124). Det var totalt 251 (248) handledager i 2017, og det ble totalt gjort 19.050 (10.126) handler i løpet av året.

Graf: Nominell aksjekursutvikling

Graf: Aksjekursutvikling og indekser siste 5 år

Aksjonærer

Ved årsslutt var det 2.375 (2.264) aksjonærer i selskapet. Av disse var 181 (146) aksjonærer registret med utenlandsk adresse, det vil si 7,6 % (6). Av den totale aksjebeholdningen utgjorde aksjonærer registret på utenlandsk adresse 3 % (3).

Oversikt over aksjonærer og aksjefordeling per 31.12.17

Se også:

Siste oppdaterte oversikt over 20 største aksjonærer

 

Oversikt over grafer:

Stolpediagram viser økning i egenkapital per aksje

Stolpediagram over utbytte per aksje

Linjediagram over nominell aksjekursutvikling

Linjediagram over aksjekursutvikling og omsetning