Aksjonærforhold

Aksjonærpolitikk

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital per aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

Konsernets egenkapital per aksje økte i 2016 med 19 % til 197 (166) kroner. De siste fem år har egenkapitalen per aksje økt med 86 % (91 % justert for utbytte).

Det vil bli gjennomført en forsiktig utbyttepolitikk, hvor utbyttestørrelsen tilpasses konsernets investeringsplaner og målsetting om høy egenkapitalandel og god likviditet. Med tilfredsstillende soliditet og likviditet, vektlegges det at aksjonærene skal få en stabil årlig utbyttebetaling. 

Graf: Egenkapital per aksje per 31.12.16

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 106.445.320 med pålydende per aksje på kr 1.

Selskapet har ingen stemmerettsbegrensninger, slik at enhver aksje gir stemmerett på selskapets generalforsamling.

Styret har frem til 24.05.17 fullmakt til å kjøpe selskapets egne aksjer på inntil 10,6 millioner kroner tilsvarende ca. 10 % av selskapets aksjekapital.

Den høyeste kjøpesum som skal betales per aksje er 250 kroner og den laveste 10 kroner. Styret står fritt med hensyn til å avgjøre på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

Per 31.12.16 eide Olav Thon Eiendomsselskap ASA 100.000 egne aksjer i selskapet, det tilsvarer 0,01 % av selskapets totale aksjekapital.  

Styret har videre frem til 24.5.17 fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10 millioner kroner gjennom utstedelse av aksjer tilhørende selskapets eksisterende aksjeklasse. Fullmakten er ikke benyttet per 31.12.16.

Utbytte

I juni 2016 ble det utbetalt ordinært aksjeutbytte for regnskapsåret 2015 med 1,8 kroner per aksje, totalt 192 millioner kroner.

Styret foreslår at det for regnskapsåret 2016 utbetales utbytte med 2 kroner per aksje. Utbyttet planlegges utbetalt uke 23 til de aksjonærer som er registrert som eiere på dato for generalforsamling.

Graf: Utbetalt utbytte per aksje

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt tirsdag 23.05.17 kl. 13.00 på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo.

Aksjekursutvikling og omsetning

I 2016 steg aksjekursen med 13 % (13) (14 % (14) justert for utbytte) til sluttkurs 160 (142) kroner per 31.12.16. Selskapets børsverdi var ved utgangen av 2016 dermed 17.031 (15.115) millioner kroner.

I løpet av de siste fem årene har aksjene i Olav Thon Eiendomsselskap hatt en avkastning på 103 % (111 % justert for utbytte). Hovedindeksen på Oslo Børs er i samme periode økt med 78 %.

I 2016 ble det omsatt 6.642.979 (6.412.418) aksjer over Oslo Børs. Høyeste og laveste notering for aksjen i 2016 var henholdsvis 170 (175) og 124 (125). Det var totalt 248 (250) handledager i 2016, og det ble totalt gjort 10.126 (9.955) handler i løpet av året.

Graf: Nominell aksjekursutvikling

Graf: Aksjekursutvikling og indekser siste 5 år

Aksjonærer

Ved årsslutt var det 2.264 (2.156) aksjonærer i selskapet. Av disse var 146 (107) aksjonærer registret med utenlandsk adresse, det vil si 6 % (5). Av den totale aksjebeholdningen utgjorde aksjonærer registret på utenlandsk adresse 3 % (2).

Oversikt over aksjonærer og aksjefordeling per 31.12.16

Se også:

Siste oppdaterte oversikt over 20 største aksjonærer

 

Oversikt over grafer:

Stolpediagram viser økning i egenkapital per aksje

Stolpediagram over utbytte per aksje

Linjediagram over nominell aksjekursutvikling

Linjediagram over aksjekursutvikling og omsetning