Tilbake

Konsernets finansielle risiko knyttet til utviklingen i rentenivået reduseres ved å ha en balansert rentereguleringsprofil på gjeldsporteføljen. Konsernets gjeld opptas i hovedsak med flytende rente (renteregulering hver 3. mnd.), og for å tilpasse gjeldsporteføljen til konsernets målsetting for renteprofil anvendes følgende finansielle instrumenter:

Renteswapavtale: Avtale om å bytte rentebetingelser for et bestemt nominelt beløp over et bestemt antall perioder.

Renteswapopsjon: En rett, men ikke plikt til å kjøpe, eventuelt selge en renteswapavtale på et avtalt tidspunkt.

De finansiell instrumentene er vurdert til virkelig verdi på balansedagen iht. IAS 39. Verdiendring i løpet av regnskapsperioden resultatføres.

Sammendrag over konsernets  renteswapavtaler:

Instrumenter pr 31.12.2014  Utløpsår Kontraktsbeløp Snittrente  
Renteswapavtaler   

Betaler fast - mottar flytende:         
    2015 15 3,98 %  
    2017 50 5,57 %  
    2019 45 4,75 %  
    2020 3 295 4,64 %  
    2021 2 495 3,97 %  
    2022 1 400 4,65 %  
    2024 700 3,89 %  
    2024 500 *) 1,58 %  
    2025 1 150 3,71 %  
    2026 1 000 3,19 %  
           
           
  Betaler flytende - mottar fast:         
    2016 350 4,00 %  
    2018 850 3,72 %  
           
           

Betaler 3 mnd. - mottar 6 mnd. Nibor:        
    2015 600    
           
Renteswapopsjoner (salgsopsjoner) 
    2020-2024 800 4,99 %  
    2020-2025 725 4,74 %  
    2020-2026 750 4,92 %  
    2021-2024 500 3,67 %  
    2021-2025 500 4,00 %  

 

 

Sum markedsverdi konsern
-2 154

 

Instrumenter pr 31.12.2013  Utløpsår Kontraktsbeløp Snittrente  
Renteswapavtaler         

Betaler fast - mottar flytende:        
    2014 45 3,99 %  
    2015 515 4,95 %  
    2017 50 5,57 %  
    2020 6 445 4,34 %  
    2021 2 095 4,09 %  
    2022 1 000 4,57 %  
           
           

Betaler flytende - mottar fast:        
    2014 250 4,90 %  
    2016 350 4,00 %  
    2018 850 3,72 %  
           

Betaler 3 mnd. - mottar 6 mnd. Nibor:        
    2015 600    
           
Renteswapopsjoner (salgsopsjoner)          
    2014-2019 45 4,75 %  
    2015-2018 500 4,98 %  
    2020-2024 800 4,99 %  
    2020-2025 725 4,74 %  
    2020-2026 750 4,92 %  
    2021-2025 500 4,00 %  

 

    
Sum markedsverdi konsern
    -1 102