Tilbake

Note 22: Renteswapavtaler

Konsernets finansielle risiko knyttet til utviklingen i rentenivået reduseres ved å ha en balansert rentereguleringsprofil på gjeldsporteføljen. Konsernets gjeld opptas i hovedsak med flytende rente (renteregulering hver 3. mnd.), og for å tilpasse gjeldsporteføljen til konsernets målsetting for renteprofil anvendes følgende finansielle instrumenter:

Renteswapavtale:
Avtale om å bytte rentebetingelser for et bestemt nominelt beløp over et bestemt antall perioder.

Renteswapopsjon:
En rett, men ikke plikt til å kjøpe, eventuelt selge en renteswapavtale på et avtalt tidspunkt.

De finansiell instrumentene er vurdert til virkelig verdi på balansedagen iht. IAS 39. Verdiendring i løpet av regnskapsperioden resultatføres.

Under følger et sammendrag over konsernets renteswapavtaler.

Instrumenter per 31.12.16 Utløpsår Kontraktsbeløp 1) Snittrente
       
Renteswapavtaler      
Betaler fast - mottar flytende:    
  2019 45 4,75 %
  2020 1 195 4,45 %
  2021 1 600 3,59 %
  2022 800 4,80 %
  2024 1 400 4,03 %
  2024 500 1,58 %*
  2025 2 600 3,65 %
  2025 500 0,89 %*
  2026 1 700 3,55 %
  2030 800 4,47 %
       
Betaler flytende - mottar fast:    
  2018 850 3,72 %
       
Renteswapopsjoner (salgsopsjoner)     
  2020-2025 725 4,74 %
  2020-2026 750 4,92 %
  2021-2025 500 4,00 %
  2021-2026 500 3,37 %
       
Sum markedsverdi konsern 2) -1 930     

* Svenske kroner (SEK).

1) Kontraktsbeløp defineres som hovedstol på instrumentet.
2) Virkelig verdi defineres som mulig markedsverdi per dato basert på rapporter fra avtalemotpartene.

Instrumenter per 31.12.15 Utløpsår Kontraktsbeløp 1) Snittrente
       
Renteswapavtaler      
Betaler fast - mottar flytende:    
  2017 50 5,57 %
  2019 45 4,75 %
  2020 1 895 4,80 %
  2021 2 250 3,18 %
  2022 800 4,80 %
  2024 700 3,89 %
  2024 500 1,58 %*
  2025 2600 3,65 %
  2025 500 0,89 %*
  2026 1 000 3,19 %
  2026 800 4,47 %
       
       
Betaler flytende - mottar fast:    
  2016 350 4,00 %
  2018 850 3,72 %
       
       
Renteswapopsjoner (salgsopsjoner)     
  2020-2025 725 4,74 %
  2020-2026 750 4,92 %
  2021-2024 500 3,67 %
  2021-2025 500 4,00 %
       
Sum markedsverdi konsern 2) -2 049        

* Svenske kroner (SEK).

1) Kontraktsbeløp defineres som hovedstol på instrumentet.

2) Svenske kroner (SEK).

3) Virkelig verdi defineres som mulig markedsverdi per dato basert på rapporter fra avtalemotpartene.