Totalresultat

(Beløp i millioner kr) Note 2016 2015
       
Leieinntekter 1 2 590 2 274
Andre eiendomsrelaterte inntekter 16 835 822
Eiendomsrelaterte kostnader 189, 31, 32 -1 183 -1 072
       
Netto leieinntekter  16 2 243  2 024
       
Verdiendring investeringseiendommer 116 2 651  2 806
Andel resultat i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper 1, 34 315  238
       
Andre driftsinntekter 17 153 170
Andre driftskostnader 1810 -131 -149
       
Administrasjonskostnader 1811 -141 -126
       
Ordinære av- og nedskrivninger 1, 15 -28 -15
       
Driftsresultat   5 062 4 947
       
Finansinntekter 12 8 10
Verdiendring finansielle instrumenter 14 119 105
Finanskostnader 13 -704 -655
       
Resultat før skatter   4 484 4 407
       
Endring utsatt skatt   -848 -624
Betalbar skatt   -20 -98
Skatter 28 -868 -722
       
Periodens resultat   3 616 3 685
       
Andre inntekter og kostnader      
Poster som kan bli resirkulert over resultatet i senere perioder:      
Netto valutaeffekt av utenlandske operasjoner   -38 6
Endring i utsatt skatt - andre inntekter og kostnader 28 -22 26
       
Totalresultat   3 556 3 717
       
Periodens resultat tilordnet      
Aksjonærer   3 582 3 666
Ikke-kontrollerende eierinteresser   34 19
       
Totalresultat tilordnet:      
Aksjonærer   3 522 3 698
Ikke-kontrollerende eierinteresser   34 19
       
Resultat per aksje - basis og utvannet (i hele kroner) 30 34

34