Eiendomsvirksomheten

Eiendomsporteføljen per 01.01.2020

Leieinntektsnivået var 3.215 millioner kroner (3.100) og ledigheten 2,7 % (2,5). Inkludert andel fra eiendommer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper var leieinntektsnivået 3.495 millioner kroner (3.390).  I de senere år har leienivået økt kraftig, delvis gjennom utvikling og delvis gjennom kjøp av eiendom. Ledigheten har i samme periode vært stabil mellom 2 og 4 %. Ved årsskiftet eide konsernet (inkludert felleskontrollerte og tilknyttede selskaper) 147 eiendommer med et samlet utleiebart areal på ca. 1.730.000 kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling.

Graf: Leieinntektsnivå

Graf: Ledighet

Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 79 % kjøpesenter
  • 21 % næringseiendom

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 45 % Oslo-regionen
  • 23 % øvrige storbyregioner
  • 25 % øvrige byregioner
  •   7 % utland (Sverige)

Graf: Leieinntektsfordeling

71 % av konsernets leieinntekter kommer fra eiendommer i storby-regioner, i all hovedsak Oslo, Bergen, Stavanger og Stockholm. De resterende 29 % er i hovedsak leieinntekter fra kjøpesentre i øvrige byregioner i Norge og Sverige. Konsernets 20 største eiendommer genererer 66 % av leieinntektene.

Leiekontraktene forfaller relativt stabilt de neste årene og har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,6 år.

Markedsmessig risiko

Konsernets markedsmessige risiko omtales i styrets årsberetning.

Kjøpesenter

Leieinntektsnivået i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet økte i 2019 med 2 % til 2.803 (2.740) millioner (inkl. FKS/TS).

Ved årsskiftet omfattet kjøpesenterområdet 77 kjøpesentre, hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere.

Per 31.12.19 hadde konsernet 57 (62) kjøpesenter i eie i Norge og 4 (5) kjøpesenter i Sverige. I tillegg hadde konsernet 16 (18) under forvaltning for andre eiere.

Samlet butikkomsetning var på 50,211 milliarder kroner (48,980) i 2019.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør og har en solid markedsposisjon. I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter; Sandvika Storsenter i Bærum og totalt 7 av landets 9 største kjøpesentre i 2019.

I Norge økte leieinntektsnivået i konsernets kjøpesentre med 3 % til 2.815 millioner kroner (2.502) (inkl. FKS/TS), og samlet butikkomsetning var 50,2 milliarder kroner (48,9).

Leieinntektsnivået i konsernets 4 svenske kjøpesentre var 234 millioner svenske kroner. Butikkomsetningen i kjøpesentrene var 3,7 milliarder svenske kroner. Omsetningsutviklingen i Sverige påvirkes blant annet av ombygging ved flere av sentrene.

Graf: Kjøpesenteromsetning

Hovedtyngden av omsetningen på konsernets kjøpesentre består av leietakere med virksomheter innen bransjene Mat og drikke (27 %), Spesialbutikker (23 %), Klær, sko og reiseeffekter (19 %), Hus og hjem (20 %), Servering (6 %), Service og tjenester (4 %) og Annen detaljhandel (1 %).

Graf: Bransjefordeling kjøpesenter

Næringseiendom

Leieinntektsnivået for konsernets næringseiendom (eksklusive kjøpesentereiendom) var 650 (560) millioner kroner, en økning på 16 % fra foregående år.

Se også

Oversikt over større bygge- og utviklingsprosjekter

 

Oversikt over alle grafer

Graf over inntektsnivå

Graf over ledighet

Graf over leieinntektsfordeling

Graf over kjøpesenteromsetning

Graf over bransjefordeling