Eiendomsvirksomheten

Eiendomsporteføljen per 01.01.2023

Leieinntektsnivået var 3.385 millioner kroner (3.270) og ledigheten 3,5 % (3,7). Inkludert andel fra eiendommer i felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper var leieinntektsnivået 3.680 millioner kroner (3.555).  I de senere år har leienivået økt, delvis gjennom utvikling og delvis gjennom kjøp av eiendom. Ledigheten har i samme periode vært stabil mellom 2 og 4 %. Ved årsskiftet eide konsernet et samlet utleiebart areal på ca. 1.9 million kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling.

Graf: Ledighet

Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 77 % kjøpesenter
  • 23 % næringseiendom

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 43 % Oslo-regionen
  • 23 % øvrige storbyregioner
  • 28 % øvrige byregioner
  •   6 % utland (Sverige)

Graf: Leieinntektsfordeling

66 % av konsernets leieinntekter kommer fra eiendommer i storby-regioner, i all hovedsak Oslo, Bergen, Stavanger og Stockholm. De resterende 34 % er i hovedsak leieinntekter fra kjøpesentre i øvrige byregioner i Norge og Sverige. Konsernets 20 største eiendommer genererer 62 % av leieinntektene.

Leiekontraktene på kjøpesenter har gjennomsnittlig leieperiode 4 år, og næringseiendom 5,3 år.

Markedsmessig risiko

Konsernets markedsmessige risiko omtales i styrets årsberetning.

Kjøpesenter

Ved årsskiftet eide Olav Thon Eiendomsselskap helt eller delvis 59 kjøpesentre i Norge og Sverige.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør og har en solid markedsposisjon.

I kjøpesenterporteføljen inngår 5 av landets 6 største kjøpesentre, herunder Lagunen Storsenter i Bergen som er Norges største kjøpesenter målt etter omsetning.

Den samlede butikkomsetningen i 2022 var 57.032 millioner kroner (55.235), fordelt på 53.453 millioner kroner (51.647) i Norge og 3.765 millioner svenske kroner (3.581) i Sverige.

Graf: Kjøpesenteromsetning

Hovedtyngden av omsetningen på konsernets kjøpesentre består av leietakere med virksomheter innen bransjene mat og drikke (27 %), spesialbutikker (24 %), klær, sko og reiseeffekter (16 %), hus og hjem (21 %), servering (7 %), service og tjenester (4 %), og annen detaljhandel (1 %).

Graf: Bransjefordeling kjøpesenter

Næringseiendom

Olav Thon Eiendomsselskap har en betydelig eiendomsportefølje i tillegg til konsernets kjøpesenterportefølje. I segmentet Næringseiendom inngår 60 eiendommer innenfor ulike segmenter som handel, kontor, logistikk, hotelleiendommer og rundt 400 utleieboliger i osloområdet.

Se også

Oversikt over større bygge- og utviklingsprosjekter

 

Oversikt over alle grafer

Graf over ledighet

Graf over leieinntektsfordeling

Graf over kjøpesenteromsetning

Graf over bransjefordeling