Eiendomsvirksomheten

Eiendomsporteføljen per 01.01.2021

Leieinntektsnivået var 3.250 millioner kroner (3.215) og ledigheten 3,9 % (2,7). Inkludert andel fra eiendommer i felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper var leieinntektsnivået 3.525 millioner kroner (3.495).  I de senere år har leienivået økt, delvis gjennom utvikling og delvis gjennom kjøp av eiendom. Ledigheten har i samme periode vært stabil mellom 2 og 4 %. Ved årsskiftet eide konsernet (inkludert felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper) 147 eiendommer med et samlet utleiebart areal på ca. 1.803.000 kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling.

Graf: Leieinntektsnivå

Graf: Ledighet

Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 77 % kjøpesenter
  • 23 % næringseiendom

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 42 % Oslo-regionen
  • 20 % øvrige storbyregioner
  • 31 % øvrige byregioner
  •   7 % utland (Sverige)

Graf: Leieinntektsfordeling

62 % av konsernets leieinntekter kommer fra eiendommer i storby-regioner, i all hovedsak Oslo, Bergen, Stavanger og Stockholm. De resterende 38 % er i hovedsak leieinntekter fra kjøpesentre i øvrige byregioner i Norge og Sverige. Konsernets 20 største eiendommer genererer 61 % av leieinntektene.

Leiekontraktene forfaller relativt stabilt de neste årene og har en gjennomsnittlig leieperiode 4,5 år.

Markedsmessig risiko

Konsernets markedsmessige risiko omtales i styrets årsberetning.

Kjøpesenter

Leieinntektsnivået i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet økte i 2020 var 2.830 (2.815) millioner (inkl. FKV/TS).

Ved årsskiftet omfattet kjøpesenterområdet 78 kjøpesentre, hvorav 17 forvaltes for eksterne eiere.

Per 31.12.20 hadde konsernet 57 (57) kjøpesenter i eie i Norge og 4 (4) kjøpesenter i Sverige. I tillegg hadde konsernet 17 (16) under forvaltning for andre eiere.

I 2020 var den samlet butikkomsetning var på 52,951 milliarder kroner (50,211).

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør og har en solid markedsposisjon. I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt i omsetning; Lagunen Storsenter i Bergen, samt 7 av landets 10 største kjøpesentre.

I Norge var leieinntektsnivået i kjøpesentrene 2.590 millioner kroner (2.585) (inkludert andel ev leieinntektene i deleide kjøpesentre), og samlet butikkomsetning var 49.459 millioner kroner (46.745).

Leieinntektsnivået i konsernets svenske kjøpesentre utgjorde 251 millioner svenske kroner (245). Butikkomsetningen var 3.413 millioner svenske kroner (3.725).

Graf: Kjøpesenteromsetning

Hovedtyngden av omsetningen på konsernets kjøpesentre består av leietakere med virksomheter innen bransjene Mat og drikke (30 %), Spesialbutikker (23 %), Klær, sko og reiseeffekter (16 %), Hus og hjem (22 %), Servering (6 %), Service og tjenester (3 %) og Annen detaljhandel (1 %).

Graf: Bransjefordeling kjøpesenter

Næringseiendom

Leieinntektsnivået for konsernets næringseiendom var 695 millioner kroner (680), inkludert boligeiendom for utleie med rundt 60 millioner kroner.

Se også

Oversikt over større bygge- og utviklingsprosjekter

 

Oversikt over alle grafer

Graf over inntektsnivå

Graf over ledighet

Graf over leieinntektsfordeling

Graf over kjøpesenteromsetning

Graf over bransjefordeling