Nøkkeltall

Beløp i MNOK ARM* 3. kvartal
2020
3. kvartal
2019
30.09.20 30.09.19 31.12.19
Netto leieinntekter   722 654 2 036 2 005 2 684
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 
1 158 277 -3 302 -93 424
Resultat før skattekostnad   711 741 -1 850 1 369 2 336
Resultat før skattekostnad og verdiendring 
2 556 464 1 419 1 478 1 941
             
Egenkapitalandel 3     46 % 45 % 46 %
Egenkapital per aksje (kroner) 4     251 256 264
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) 
4     298 306 315
             
Netto kontantstrøm fra drift 
5 420 423 1 264 1 344 1 765
Likviditetsreserver
6     6 111 7 916 6 796
Avdrag neste 12 mnd. 7     6 985 5 457 4 913
             
Rentebærende gjeld 
8     20 995 21 879 21 481
Rente per balansedag 9     3,00 % 3,08 % 3,27 %
Belåningsgrad 
8     39 % 39 % 39 %
             
Netto investeringer 
10 200 145 576 356 548
Markedsverdi eiendommer
11     52 889 53 890 54 257
Annualisert leieinntektsnivå 
12     3 200 3 170 3 215
Avkastningskrav (netto yield) 13     5,31 % 5,13 % 5,13 %
Omsetning eide kjøpesentre   13 819 12 244 36 576 34 980 50 211
Omsetning forvaltede kjøpesentre   2 261 1 980 5 975 5 633 8 058
             
Børskurs (kroner)       139,0 144,0 167,8

Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). 

I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.