Nøkkeltall

Beløp i mnok ARM* 3. kvartal
2023
3. kvartal
2022
30.09.2023 30.09.2022 31.12.2022
             
Netto leieinntekter   825 716 2 523 2 152 2 879
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter
1 -1 332 -467 -2020 2 282 920
Resultat før skattekostnad   -763 48 -356 3 933 3 134
Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta
2 541 518 1 727 1 668 2 174
             
Egenkapitalandel 3     51 % 52 % 52 %
Egenkapital per aksje (kroner) 4     309 324 318
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner)
4     364 382 374
             
Netto kontantstrøm fra drift
  531 467 1 588 1 540 2 045
Likviditetsreserver
5     5 232 5 438 5 139
Avdrag neste 12 mnd. 6     2 427 2 243 2 623
             
Rentebærende gjeld
7     21 063 20 513 20 227
Rente per balansedag 8     5,10 % 3,91 % 4,45 %
Belåningsgrad
7     36 % 34 % 35 %
Rentedekningsgrad 9     3,3  4,1  3,8 
             
Netto investeringer
10 135 150 1 830 611 889
Markedsverdi eiendommer
11     58 249 58 754 57 715
Annualisert leieinntektsnivå
12     3 770 3 350 3 385
Avkastningskrav (netto yield) 13     5,69 % 4,95 % 5,10 %
Omsetning eide kjøpesentre   14 872 13 872 42 352 39 689 57 032
             
Børskurs (kroner)       165,0 179,5 175,5

Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). 

I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.