Nøkkeltall

Beløp i MNOK ARM* 4. kvartal
2020
4. kvartal
2019
31.12.20 31.12.19
Netto leieinntekter   670 679 2 706 2 684
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 
1 1 754 517 -1 549 424
Resultat før skattekostnad   2 194 968 344 2 336
Resultat før skattekostnad og verdiendring 
2 461 463 1 880 1 941
           
Egenkapitalandel 3     47 % 46 %
Egenkapital per aksje (kroner) 4     268 264
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) 
4     317 315
           
Netto kontantstrøm fra drift 
5 468 422 1 732 1 765
Likviditetsreserver
6     7 226 6 796
Avdrag neste 12 mnd. 7     5 533 4 913
           
Rentebærende gjeld 
8     21 003 21 481
Rente per balansedag 9     3,06 % 3,27 %
Belåningsgrad 
8     38 % 39 %
           
Netto investeringer 
10 339 192 915 548
Markedsverdi eiendommer
11     54 656 54 257
Annualisert leieinntektsnivå 
12     3 250 3 215
Avkastningskrav (netto yield) 13     5,19 % 5,13 %
Omsetning eide kjøpesentre   16 377 15 386 52 951 50 221
           
Børskurs (kroner)       183,5 167,8

Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). 

I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.

Merk at som et resultat av avrundingsdifferanser stemmer ikke alltid tall og prosenter med totalsummen.