Nøkkeltall

Beløp i mnok ARM* 2. kvartal
2023
2. kvartal
2022
30.06.2023 30.06.2022 31.12.2022
             
Netto leieinntekter   848 718 1 699 1 436 2 879
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 
1 -409 857 -688 2 749 920
Resultat før skattekostnad   173 1 418 407 3 885 3 134
Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta 
2 592 618 1 185 1 150 2 174
             
Egenkapitalandel 3     51 % 53 % 52 %
Egenkapital per aksje (kroner) 4     315 321 318
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) 
4     372 378 374
             
Netto kontantstrøm fra drift 
  584 537 1 057 1 074 2 045
Likviditetsreserver
5     4 910 5 681 5 139
Avdrag neste 12 mnd. 6     2 862 2 445 2 623
             
Rentebærende gjeld 
7     21 672 20 495 20 227
Rente per balansedag 8     4,70 % 3,40 % 4,45 %
Belåningsgrad 
7     36 % 34 % 35 %
             
Netto investeringer 
9 267 30 1 695 461 889
Markedsverdi eiendommer
10     59 486 59 123 57 715
Annualisert leieinntektsnivå 
11     3 730 3 340 3 385
Avkastningskrav (netto yield) 12     5,48 % 4,90 % 5,10 %
Omsetning eide kjøpesentre   14 643 13 999 27 480 25 816 57 032
             
Børskurs (kroner)       167,5 166,5 175,5

Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). 

I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.