Nøkkeltall

Beløp i mnok ARM* 4. kvartal
2023
4. kvartal
2022
31.12.2023 31.12.2022
           
Netto leieinntekter   838 727 3 361 2 879
Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter
1 -2 312 -1 362 -4 332 920
Resultat før skattekostnad   -1 826 -799 -2 183 3 134
Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta
2 532 506 2 259 2 174
           
Egenkapitalandel 3     50 % 52 %
Egenkapital per aksje (kroner) 4     296 318
Langsiktig substansverdi per aksje (kroner)
4     348 374
           
Netto kontantstrøm fra drift
  443 494 2 032 2 045
Likviditetsreserver
5     5 382 5 139
Avdrag neste 12 mnd. 6     1 527 2 623
           
Rentebærende gjeld
7     20 997 20 227
Rente per balansedag 8     5,17 % 4,45 %
Belåningsgrad
7     37 % 35 %
Rentedekningsgrad 9     3,1  3,8 
           
Netto investeringer
10 199 273 2 029 889
Markedsverdi eiendommer
11     56 568 57 715
Annualisert leieinntektsnivå
12     3 800 3 385
Avkastningskrav (netto yield) 13     5,90 % 5,10 %
Omsetning eide kjøpesentre   18 219 17 343 60 568 57 032
           
Børskurs (kroner)       186,5 175,5

Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). 

I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.