«Tilbake til børsmeldinger
13.02.2015

Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et solid operativt resultat også i 4. kvartal, preget av vekst i leieinntektene. Verdiøkning på konsernets investeringseiendommer bidro til et høyere resultat før skatter enn i 4. kvartal i fjor. Veksten er dempet av en betydelig verdinedgang på konsernets finansielle instrumenter.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er følgende:

- Konsernets leieinntekter utgjorde 561 millioner kroner (486), og 2.092 millioner kroner (1.922) for hele 2014. Ved årsskiftet var årlig leieinntektsnivå økt til 2.320 millioner kroner (2.010), og ledigheten i eiendomsporteføljen var 2,7 % (2,4). - Resultat før skatt beløp seg til 526 millioner kroner (327), og 1.572 millioner kroner (2.085) for hele 2014. - Netto kontantstrøm fra drift var 347 millioner kroner (242), og 1.057 millioner kroner (918) for hele året. - Ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 36 % (39) og bokført egenkapital pr. aksje økte i 4. kvartal til 130 kroner (121). - Konsernets likviditetsreserve var ved årsskiftet 3.941 millioner kroner (4.042). - Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i 4. kvartal 14,0 milliarder kroner (12,3). For hele 2014 var omsetningen 44,8 milliarder kroner (38.9). - Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2014 med 1,6 kroner (1,4) pr. aksje.