«Tilbake til børsmeldinger
25.05.2016

Rapport for første kvartal 2016

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et godt resultat i 1.

kvartal preget av vekst i leieinntektene og fortsatt

verdiøkning på konsernets investeringseiendommer.

Resultat før skatter og verdiendringer utgjorde 364

millioner kroner, en økning med 6 % fra 1. kvartal i

fjor.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:

- Konsernets leieinntekter var 635 millioner kroner

(556). Årlig leieinntektsnivå, inkludert markedsleie

på ledige arealer, var ved utgangen av 1. kvartal

2.660 millioner kroner (2.330), og ledigheten var 3,4 % (3,0).

- Resultat før skatter beløp seg til 508 millioner kroner (636).

- Netto kontantstrøm fra driften var 310 millioner kroner (268).

- Ved kvartalsskiftet var konsernets egenkapitalandel

39 % (37), og bokført egenkapital per aksje økte i

kvartalet til 169 kroner (135).

- Ved kvartalsskiftet var konsernets likviditetsreserve 3.589 millioner kroner (3.924).

- Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av

konsernet var i 1. kvartal 10,5 milliarder kroner (10,2).