Aksjonærforhold

Aksjonærpolitikk

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital pr. aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

Konsernets egenkapital pr. aksje økte i 2013 med 14 % til 1.209 kroner. Siden 2009 har egenkapital pr. aksje økt med 57 %.

Det vil bli gjennomført en forsiktig utbyttepolitikk, hvor utbyttestørrelsen tilpasses konsernets investeringsplaner og målsetting om høy egenkapitalandel og god likviditet. Med tilfredsstillende soliditet og likviditet, vektlegges det at aksjonærene skal få en stabil årlig utbyttebetaling.

 

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er 106.445.320 kroner med pålydende kroner 10 pr. aksje.

Selskapet har ingen stemmerettsbegrensninger, slik at enhver aksje gir stemmerett på selskapets generalforsamling.

Selskapets styre har frem til 16. mai 2014 fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10 millioner kroner ved utstedelse av inntil 1 million nye aksjer. Fullmakten skal eventuelt benyttes i forbindelse med fusjoner eller kontantemisjoner uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Fullmakten vil bare bli benyttet når dette, etter styrets vurdering, øker egenkapitalen pr. aksje for eksisterende aksjonærer.

Styret har videre frem til 16. mai 2014 fullmakt til å erverve inntil 10 % av selskapets aksjer. Pr. 31.12.2013 var denne fullmakten ikke benyttet.

 

Utbytte

I juni 2013 ble det utbetalt ordinært aksjeutbytte for regnskapsåret 2012 med 12 kroner pr. aksje, totalt 128 millioner kroner.

Styret foreslår at det for regnskapsåret 2013 utbetales utbytte med 14 kroner pr. aksje. Utbyttet planlegges utbetalt i uke 23 til de aksjonærer som er registrert som eiere på dato for generalforsamling.

 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes 21.05.2014. Påmeldingsfrist for aksjonærer er satt til 19.05.2014.

 

Finansiell kalender 2014  
Generalforsamling 21.05.14
Resultat 1. kvartal 21.05.14
Resultat 2. kvartal / 1. halvår 21.08.14
Resultat 3. kvartal 12.11.14

 

Aksjekursutvikling og omsetning

I 2013 steg aksjekursen med 20 % (22 % justert for utbytte) til sluttkurs 1.070 kroner pr. 30.12.2013. Selskapets børsverdi var ved utgangen av 2013 dermed 11.390 millioner kroner.

I løpet av de siste fem årene har aksjene i Olav Thon Eiendomsselskap hatt en avkastning på 123 % (131 % justert for utbytte). Hovedindeksen på Oslo Børs er i samme periode økt med 143 %.

I 2013 ble det omsatt 483.646 aksjer over Oslo Børs. Høyeste og laveste notering for aksjen i 2013 var henholdsvis 1.100 og 880.

 

Aksjonærer

Ved årsslutt var det 1.653 aksjonærer i selskapet.

 

egenkapital-pr-aksje-2          endring-egenkapital-pr-aksje

 

aksjekursutvikling-og-indekser-siste-5-aar-2

 

 

utbetalt-utbytte-pr-aksje          nominell-aksjekursutvikling

 

 

Aksjonæroversikt pr 31.12.13 Antall aksjer Eierandel
OLAV THON GRUPPEN AS *) 7 653 295 71,9 %
FOLKETRYGDFONDET  886 794 8,3 %
MP PENSJON PK  202 400 1,9 %
OTTO OLSEN INVEST AS  157 656 1,5 %
SKAGEN VEKST  100 509 0,9 %
ODIN NORGE  91 901 0,9 %
THE NORTHERN TRUST CO.  81 111 0,8 %
TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 77 681 0,7 %
OTTO OLSEN EIENDOM AS  70 000 0,7 %
VPF NORDEA NORGE VERDI  69 326 0,7 %
VPF NORDEA KAPITAL  63 514 0,6 %
LAERDAL AS  48 051 0,5 %
OTTO OLSEN NÆRINGSBYGG AS  45 000 0,4 %
J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON  43 086 0,4 %
DNB NOR BANK ASA  40 558 0,4 %
FOSSEKALLEN INVEST AS  39 202 0,4 %
VPF NORDEA AVKASTNING  32 950 0,3 %
VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN  31 633 0,3 %
TOMTE FORVALTNING AS  30 202 0,3 %
STENSHAGEN INVEST AS  29 400 0,3 %
Øvrige 850 263 8,0 %
Sum 10 644 532 100,0 %

 

*) Aksjeinnehav inkluderer aksjer eid av juridiske subjekter med eiermessig eller organisatorisk tilknytning.

 

 

Aksjefordeling pr 31.12.13
Antall aksjer pr. aksjonær
Antall aksjonærer % av antall aksjonærer % av total aksjekapital
 1 - 99 1 023 61,9 % 0,3 %
100 - 999 463 28,0 % 1,2 %
1 000 - 9 999 125 7,6 % 3,1 %
10 000 - 19 999 14 0,8 % 1,9 %
20 000 og over 28 1,7 % 93,5 %
Sum 1 653 100,0 % 100,0 %