Årsberetning

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et solid resultat også i 2013. Resultatet preges av vekst i leieinntektene og positiv verdiutvikling på konsernets investeringseiendommer.

Hovedpunktene i konsernets årsregnskap er som følger:

 • Brutto leieinntekter utgjorde 2.122 millioner kroner (1.986) og netto leieinntekter var 1.930 millioner kroner (1.853).

 • Verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle instrumenter beløp seg til 952 millioner kroner (546).

 • Resultat før skatter utgjorde 2.138 millioner kroner (1.686).

 • Kontantstrøm fra driften utgjorde 1.030 millioner kroner (1.016).

 • I 2013 økte egenkapital pr. aksje med 14 % til 1.209 kroner (1.061) og egenkapitalandelen var ved årsskiftet 37 % (35).

 • Ved årsskiftet var konsernets likviditetsreserve 4.206 millioner kroner (4.438).


Redegjørelse for regnskapet

Konsernets årsregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), og regnskapsprinsippene er benyttet konsistent i alle perioder som er presentert.


Forutsetning om fortsatt drift

I henhold til regnskapslovens krav bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2013 er utarbeidet i samsvare med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som vurderes å være av betydning for bedømmelsen av konsernets stilling og resultat pr. 31.12.2013.


Resultat og balansesammendrag

Balanse pr. 31.12.2013

Konsernets eiendeler hadde en samlet verdi på 34.780 millioner kroner (32.772), hvorav verdien av investeringseiendommene utgjorde 33.025 millioner kroner (30.490). Konsernets samlede egenkapital var 13.006 millioner kroner (11.552) og egenkapitalandelen var 37 % (35). Egenkapital pr. aksje (aksjonærenes andel) var 1.209 kroner (1.061). “Substansverdi pr. aksje” (EPRA NNNAV) er beregnet til 1.514 kroner (1.348). Konsernets rentebærende gjeld var 15.178 millioner kroner (14.298) og belåningsgraden, gjeld i forhold til eiendomsverdiene, var 46 % (47).

 

Egenkapital pr. aksje.

 

Resultat i 2013

Resultat før skatt ble 2.138 millioner kroner (1.686), og etter avsetning til skatter ble årsresultatet 1.682 millioner kroner (1.218).

Driftsresultatet før verdiendringer av investeringseiendommer beløp seg til 1.882 millioner kroner (1.795), mens driftsresultatet ble 2.657 millioner kroner (2.697).

Resultat før verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle instrumenter og beregnet skatt var 1.187 millioner kroner (1.140).

 

Leieinntekter og eiendomsrelaterte kostnader

Brutto leieinntekter var 2.122 millioner kroner (1.986). Leieinntektene økte både som følge av ferdigstilte eiendomsprosjekter og nye eiendommer.

Konsernets netto leieinntekter utgjorde 1.930 millioner kroner (1.853).

Andre eiendomsrelaterte inntekter var 736 millioner kroner (667), og dreier seg i hovedsak om innbetalinger fra konsernets leietakere til dekning av eiendommenes felleskostnader.

Eiendomsrelaterte kostnader utgjorde 928 millioner kroner (800) og ovennevnte felleskostnader inngår med 651 millioner kroner (580).

 

Andre driftsinntekter og kostnader

Verdien av konsernets investeringseiendommer ble i 2013 netto oppjustert med 775 millioner kroner (902). Verdiøkningen fremkommer som en kombinasjon av redusert avkastningskrav, ferdigstilte eiendomsprosjekter og økte leieinntekter.

Andel resultat i tilknyttede selskap utgjorde 19 millioner kroner (18).

Andre driftsinntekter utgjorde 172 millioner kroner (157) og var i hovedsak salgsinntekter fra annen virksomhet, og inntekter knyttet til forvaltning av eiendommer for eksterne eiere. Honorarer for forvaltning av eiendommer for eksterne eiere utgjorde 46 millioner kroner (45).

Andre driftskostnader, administrasjonskostnader og ordinære avskrivninger beløp seg til 239 millioner kroner (234).

 

Finansinntekter og kostnader

Netto finanskostnader, eksklusive verdiendringer av finansielle instrumenter utgjorde 695 millioner kroner (655). Finanskostnadene øker fra i fjor primært som følge av økt rentebærende gjeld (700 millioner kroner).

Gjennomsnittlig rentesats i 2013 var 4,61 % (4,70).

Verdien på konsernets finansielle instrumenter økte med 177 millioner kroner (-356), som følge av en økning i det langsiktige rentenivået.

Samlede finanskostnader utgjorde dermed 518 millioner kroner (1.011).

 

Kontantstrøm og likviditet

I 2013 var netto kontantstrøm fra driften 1.030 millioner kroner (1.016), mens endring i arbeidskapitalen var -360 millioner kroner (229). Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var dermed 670 millioner kroner (1.245).

Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene var -1.806 millioner kroner (-1.239), mens netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitetene økte likviditeten med 957 millioner kroner (-177).

I 2013 ble dermed likviditetsbeholdningen redusert med 179 millioner kroner (-111).

Ved årsskiftet var konsernets likviditetsreserve 4.206 millioner kroner (4.438), og besto av kortsiktige plasseringer på 456 millioner kroner (635) og ubenyttede langsiktige kredittrammer på 3.750 millioner kroner (3.803).

 

Renteutvikling siste 5 år.

 

Morselskapets regnskap og disponering av årets resultat

Morselskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA’s regnskap er utarbeidet i samsvar med norske regnskapsregler (NGAAP).

Morselskapets driftsinntekter utgjorde 874 millioner (853), og resultat før skatter beløp seg til 104 millioner kroner (217).

Etter fradrag for skatter ble årsresultatet –8 millioner kroner (94). Styret foreslår følgende disponering av morselskapets årsresultat:

 

Utbytte, 14 kroner pr. aksje 149 millioner kroner
Overført fra annen egenkapital -157 millioner kroner
Disponert resultat - 8 millioner kroner

 

Morselskapets eiendeler hadde ved årsskiftet en bokført verdi på 11.037 millioner kroner (10.152).

Bokført egenkapital var ved samme tidspunkt 1.055 millioner kroner (1.212), og egenkapitalandelen var 10 % (12).


Organisasjon og arbeidsmiljø

Olav Thon Eiendomsselskap er en arbeidsplass som praktiserer likestilling, og tolererer ikke noen form for diskriminering eller trakassering av medarbeidere.

Alle medarbeidere har krav på en lik og rettferdig behandling uavhengig av alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse, hudfarge, nasjonalitet, politisk oppfatning og religion/livssyn.

Det arbeides med universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner, slik at disse også kan benyttes av personer med redusert funksjonsevne.

Styret vurderer ovennevnte forhold og det generelle arbeidsmiljøet som tilfredsstillende.

Ved utgangen av 2013 var det 399 årsverk (393) i konsernet. Av konsernets ansatte er 46% kvinner og 54% menn.

Selskapets styre består av to kvinner og tre menn.

Sykefraværet utgjorde 3,5 % (4,0) i 2013. Det er i perioden ikke oppstått skader eller ulykker som skyldes forhold med tilknytning til virksomheten. Det er heller ikke avdekket svakheter ved de ansattes sikkerhet eller arbeidsmiljøet for øvrig.


Miljømessig status

Konsernet forurenser det ytre miljø bare i mindre grad. Konsernet arbeider for å minimere de skader virksomheten påfører det ytre miljø blant annet ved å følge miljøvennlige prosedyrer for drift av den operative virksomheten. Miljøarbeidet er en naturlig og integrert del av virksomheten i Olav Thon Eiendomsselskap.

Det fokuseres på miljøvennlige tiltak for egen virksomhet og for leietakernes bruk av eiendommen. Eksempler på dette er energispareprogram for konsernets eiendommer og miljøvennlig avfallshåndtering.

Som et element i konsernets målrettede arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS), er deler av eiendomsporteføljen “Miljøfyrtårn-sertifisert”. Dette innebærer at mange konkrete miljøtiltak iverksettes. Eksempler på dette er avfallsreduksjon, miljøvennlig avfallshåndtering og betydelige energisparing.

Olav Thon Eiendomsselskap forvalter en betydelig eiendomsmasse og er derved med på å prege lokalmiljøet der eiendommene ligger. Viktige bidrag i utviklingen av det ytre rom skjer ved rehabilitering, vedlikehold og nybygging.

Virksomheten tilfredsstiller de krav som stilles med hensyn til å begrense forurensningen av det ytre miljø.


Samfunnsansvar

Olav Thon Eiendomsselskap følger Olav Thon Gruppens retningslinjer innenfor samfunnsansvar.

Olav Thon Eiendomsselskap arbeider således systematisk med samfunnsansvar innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, anti-korrupsjon og sosialt ansvar.

Konsernet er tilknyttet FNs Global Compact og Global Reporting Initiative, et nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide aktivt med bærekraftsutvikling.

For ytterligere informasjon om arbeidet med samfunnsansvar i Olav Thon Eiendomsselskap henvises til selskapets hjemmeside.


Redegjørelse om foretaks styring

Olav Thon Eiendomsselskap ønsker å opprettholde høy tillit blant investorer, långivere, leietakere og i samfunnet for øvrig, og tilstreber derfor god eierstyring og selskapsledelse.

Styringen av konsernet bygger på prinsipper som er gitt i “Norsk anbefaling – eierstyring og selskapsledelse”, utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse.

I løpet av 2013 ble det avholdt fem styremøter i Olav Thon Eiendomsselskap.

Utfyllende redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse finnes på selskapets hjemmeside.


Aksjonærforhold

Aksjekursutvikling

I 2013 steg aksjekursen i Olav Thon Eiendomsselskap med 20 % til en sluttkurs på 1.070 kroner den 30.12.2013. Aksjene i selskapet ga dermed en totalavkastning (medregnet utbytte) på 22 % i 2013, mens hovedindeksen ved Oslo Børs steg med 24 %. Ved årsskiftet var selskapets børsverdi 11,4 milliarder kroner, og Olav Thon Eiendomsselskap var dermed blant Nordens største børsnoterte eiendomsselskap.

 

Utbytte

På selskapets ordinære generalforsamling i mai, ble det besluttet å utbetale utbytte for 2012 med 12 kroner pr. aksje. For 2013 foreslår styret at utbytte økes til 14 kroner pr. aksje.

Les mer om aksjonærforhold her.

 

aksjekursutvikling-og-indekser-siste-5-aar

 


Eiendomsvirksomheten

Eiendomsporteføljen pr. 31.12.13

Ved årsskiftet var verdien av eiendomsporteføljen vurdert til 33.025 millioner kroner (30.490), basert på en gjennomsnittlig netto avkastningskrav på 6,2 % (6,2).

Eiendomsporteføljen er fordelt på følgende eiendomssegmenter:

Segment Andel leieinntekter Netto avkastningskrav
Kjøpesenter 78 % 6,1 % (6,1)
Næringseiendom 22 % 6,4 % (6,8)

 

Investeringseiendommer bokføres til virkelig verdi (markedsverdi). For informasjon om verdsettelsesmodellen og variablene som inngår i vurderingene henvises til note 16 i årsrapporten for 2013.

I 2013 økte det årlige leienivået i eiendomsporteføljen med 150 millioner kroner til 2.300 millioner kroner. Økningen forklares både av nye eiendommer og ferdigstilte eiendomsprosjekter.

 

leieinntektsnivaa

 

Kjøpesenterområdet

Ved årsskiftet omfattet kjøpesenterområdet forvaltning av 87 kjøpesentre, hvorav 27 forvaltes for eksterne eiere.

Markedsposisjonen i det norske kjøpesentermarkedet er sterk, og i porteføljen inngår blant annet Norges 3 største og hele 6 av landets 10 største kjøpesentre i 2013.

Kjøpesentre som eies av konsernet

I 2013 økte leienivået for kjøpesentereiendommene med 6% til 1.802 millioner kroner. Butikkomsetningen i sentrene økte med 6% til 38,8 milliarder kroner.

I tråd med den generelle utviklingen i norske detaljhandel, var omsetningsveksten lav i 2013, og den organiske veksten vurderes til 0,5 %.

Kjøpesentre som forvaltes for andre eiere

Butikkomsetningen i sentrene som forvaltes for andre eiere utgjorde 10,9 milliarder (12,9). Omsetningen i denne delen av porteføljen er redusert som følge av at et større forvaltningsoppdrag opphørte i 1. halvår.

 

kjoepesenteromsetning

 

Næringseiendom

Leienivået for konsernets næringseiendom (eksklusive kjøpesentereiendom)økte i 2013 med 10 % til 498 millioner kroner

Les mer om eiendomsvirksomheten her.


Investeringer

Konsernets nettoinvesteringer i 2013 beløp seg til 1.863 millioner kroner(1.279) og gjelder både eiendomskjøp, investeringer i eiendomsprosjekter under oppføring og rehabilitering av eksisterende eiendomsportefølje.

 

Større eiendomskjøp

Konsernets posisjon som landets ledende kjøpesenteraktør ble i 2013 ytterligere styrket ved kjøp av eierandeler i følgende kjøpesentre:

 • Sandens Kristiansand (50 %)
 • Amfi Moss (50 %)
 • Mosseporten Senter (50 %)
 • Lompen senteret, Svalbard (75 %)

Sentrene har et samlet handelsareal på ca. 80.000 kvm.

I tillegg har konsernet økt eierandelen i Vestkanten Storsenter i Bergen fra 70 % til 89 %.

 

Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling er en vesentlig del av konsernets virksomhet og 2013 var et aktivt år.

I løpet av året ble det gjennomført oppgraderinger og utvidelser ved 3 kjøpesentre som tilførte ca. 49.000 kvm. nytt handelsareal.

Ved inngangen til 2014 gjennomføres ombygging og utvidelser av ytterligere 7 kjøpesentre samt rehabilitering og oppføring av 2 eiendommer sentralt iOslo. I tillegg utvides en kontor-/lagereiendom i Gardemoen Park.

Se oversikt over konsernets større bygge- og utviklingsprosjekter her.


Finansiering

Tilgangen til finansiering i bank- og kapitalmarkedet ble betydelig forbedret i 2013 og vurderes i dag som svært god.

2013 var et svært aktivt år, og en betydelig del av konsernets gjeld ble refinansiert. I løpet av året ble det inngått nye finanseringsavtaler med samlede kredittrammer på 5.915 millioner kroner. Ved årsskiftet var samlede lån og kredittrammer på 18.929 millioner kroner (18.100).

Det norske kapitalmarkedet er en stadig viktigere finansieringskilde, og ved årsskiftet hadde konsernet utestående sertifikat- og obligasjonsgjeld på 5.175 millioner kroner (3.410).

Gjelden hadde ved årsskiftet en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,8 år (3,6). 35 % av gjelden forfaller i 2014. Gjeldsforfallene vil dekkes både av eksisterende likviditetsreserve og nye låneopptak.

Les mer om finansielle forhold her.


Olav Thon Eiendomsselskaps risikofaktorer

Konsernets risikofaktorer kan deles inn i hovedgruppene:

 • Markedsmessig risiko
 • Finansiell risiko
 • Operasjonell risiko

 

Markedsmessig risiko

Konsernets markedsmessige risiko er knyttet til utviklingen i det norske eiendomsmarkedet.

Det norske eiendomsmarkedet påvirkes av den makroøkonomiske utviklingen i Norge og den generelle etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt.

Endringer i markedets avkastningskrav som benyttes ved omsetning av eiendom og markedsleie for eiendommene, påvirker eiendomsverdiene direkte.

 

Markedet for næringseiendom

Veksten i norsk økonomi ble vesentlig redusert i 2013, og norsk økonomi er nå inne i en lavkonjunktur.

På tross av lavere vekst i norsk økonomi ble 2013 et godt år for næringseiendom, blant annet gjennom av bedre tilgang på fremmedkapital.

 

Leiemarkedet

Leieprisene i kjøpesentrene viste i hovedsak en stabil utvikling.

Hovedtendensen i kontorleiemarkedet i Oslo var en svakt økende ledighet, men leieprisene viste fortsatt en stigende tendens.

De siste 3 år sett under ett har kontorleieprisene i Oslo området steget med ca. 20-30 %, med høyest prisvekst i de mest sentrale kontorområdene.

 

Transaksjonsmarkedet

Det samlede transaksjonsvolumet i markedet for næringseiendom (med verdi over 50 millioner) falt i 2013 med 20 % fra foregående år til 42 milliarder kroner. Årsaken til nedgangen var primært at det var færre store transaksjoner, mens antall transaksjoner økte fra 2013.

Prisene viste videre en stabil tendens og en viss økende tendens for de største og mest attraktive eiendommene.

Den viktigste faktoren bak prisøkningen for de mest attraktive objektene, var et svakt fallende avkastningskrav (yield) og oppjusterte leieforventinger.

 

Konsernets markedsrisiko

78 % av konsernets leieinntekter kommer fra kjøpesentre med et tyngdepunkt i de store byene. En betydelig del av leietakerne er internasjonale og nasjonale kjeder innenfor detaljhandel, og leiekontraktene har en balansert forfallstruktur.

Veksten i privatkonsumet i Norge var i 2013 fortsatt lav, og konsernets egeneide kjøpesentre hadde en omsetningsvekst på linje med utviklingen i den norske detaljhandelen. Det forventes en relativt svak vekst i privatkonsumet også i tiden fremover, og rammebetingelsene for konsernets kjøpesenter- og sentrale handelseiendommer vurderes som stabile.

22 % av leieinntektene kommer fra næringseiendommer i Oslo-området, hvorav kontoreiendommer utgjør den største andelen. Eiendommene er utleid til et stort antall leietakere fra ulike bransjer, og leiekontraktene har også i dette segmentet en balansert forfallsstruktur.

Risikoen for vesentlig økt ledighet og store inntektsfall i denne delen av porteføljen vurderes som moderat.

Sensitivitet knyttet til hvordan endring i avkastningskrav og leieinntekter påvirker eiendomsverdier og soliditet er omtalt i note 16, og under finansielle forhold.

 

Finansiell risiko

Den største finansielle risikoen for Olav Thon Eiendomsselskap er knyttet til konsernets tilgang til og prisen på finansiering i bank- og kapitalmarkedet.

Prisen på finansiering avhenger av de kort- og langsiktige markedsrentene og den spesifikke kredittmarginen som konsernet må betale. Kredittmarginen er knyttet opp mot konsernets kredittverdighet og mot det generelle tilbudet av og etterspørsel etter kreditt.

 

Renteutviklingen

De kort- og langsiktige markedsrentene viste noe ulik utvikling i 2013. Den kortsiktige markedsrenten (3 mnd. NIBOR) falt til 1,69 % (1,83), mens den langsiktige markedsrenten (10 års swap) steg til 3,37 % (3,13).

 

Kredittmarkedet

Indikert kredittmargin for Olav Thon Eiendomsselskaps 5 års obligasjonslån ble redusert til 1,15 %, (1,50), mens kredittmarginen for sertifikatlån med 12 måneders løpetid økte til 0,45 % (0,30).

Konsernets finansielle risiko kan deles i:

 • Likviditetsrisiko
 • Renterisiko
 • Kredittrisiko

 

Likviditetsrisiko/refinansieringsrisiko

Likviditetsrisiko knyttes til konsernets evne til å betjene betalings- og øvrige gjeldsforpliktelser etter hvert som de forfaller.

Risikoen dempes ved å ha store likviditetsreserver tilgjengelig, en moderat belåningsgrad, langsiktige låneavtaler og ved å anvende ulike finansieringskilder og -markeder.

Likviditetsreserven tilpasses fremtidig finansieringsbehov både i et kort og mellomlangt perspektiv.

Ved årsskiftet var konsernets likviditetsreserve 4.206 millioner kroner (4.438), og besto av kortsiktige plasseringer på 456 millioner kroner (635) og ubenyttede langsiktige kredittrammer på 3.750 millioner kroner (3.803). Langsiktig rentebærende gjeld var 15.178 millioner kroner (14.298) og 35 % (18) av gjelden forfaller innen 1 år. Refinansieringsbehovet vil dekkes av eksisterende likviditetsreserver og nye låneopptak.

Ved årsskiftet hadde gjeldsporteføljen en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,8 år (3,6).

 

avdragsstruktur          ubenyttede-kredittrammer

 

Renterisiko/verdiutviklingen på konsernets finansielle instrumenter

Renterisikoen knyttes til endringer i kontantstrøm, resultat og egenkapital som følge av renteendringer i det kort- og langsiktige rentemarkedet.

Risikoen styres blant annet gjennom bruk av finansielle instrumenter som tilpasses konsernets renteforventninger og målsettinger for renterisiko. Eksempelvis reduseres kontantstrømseffekten av renteendringer i det kortsiktige rentemarkedet ved å ha en andel langsiktig rentebinding.        

Ved årsskiftet hadde konsernet følgende renteforfallsstruktur:

 

renteregulering

 

Gjennomsnittlig rentebinding var ved årsskiftet 4,7 år (5,3), og gjennomsnittsrenten for konsernets portefølje av lån og finansielle instrumenter var 4,56 % (4,70).

Konsernets finansielle instrumenter (renteswaper) bokføres til markedsverdien på balansedagen.

Renteswapene benyttes i hovedsak til å sikre konsernets langsiktige rentebinding og en forutsigbar kontantstrøm. Hvis den avtalte fastrenten avviker fra markedsrenten, oppstår det en mer- eller mindreverdi som bokføres som en inntekt eller kostnad i resultatregnskapet.

Konsernets portefølje av langsiktige renteswaper inngått for dette formålet var ved årsskiftet ca. 10.532 millioner kroner (9.972) og hadde en markedsverdi på -1.132 millioner kroner. (-1.309)

Les mer om konsernets finansielle forhold.

 

Kredittrisiko

Konsernets kredittrisiko dreier seg i hovedsak om risikoen for å blipåført tap som følge av at leietakerne ikke betaler den avtalte leie. Eiendommene er utleid til et stort antall leietakere fra ulike bransjer, ogdet er etablert gode rutiner i forbindelse med inngåelse og oppfølging av leieavtaler.

Konsernet har de senere år hatt relativt lave tap på leiekrav, og risikoen for at konsernet skal bli påført betydelige tap som følge av konkurser blant leietakerne, vurderes som moderat.


Operasjonell risiko

Konsernets operasjonelle risiko er primært knyttet til at medarbeidere og systemer for forvaltning av virksomheten ikke skulle fungere som forutsatt.

Forvaltningen er organisert slik at risikoen knyttet til enkeltpersoners aktiviteter og fravær er relativt lav, og konsernets forvaltningssystemer vurderes som robuste.

Som en kvalitetssikring foretar også konsernets revisor systematiske risikovurderinger av ulike sider ved konsernets drift og forvaltning.


Fremtidsutsikter

Verdensøkonomien utvikler seg positivt, men veksten er fortsatt lav.

Veksten i Norge ble vesentlig redusert i 2013, og norsk økonomi er nå inne i en lavkonjunktur. Det forventes en moderat vekst i norsk økonomi i tiden fremover, og renteøkningene fra Norges Bank er derfor utsatt inntil videre.

Utviklingen i norsk detaljhandel er svak, og dette gjenspeiles i omsetningstallene til kjøpesentrene. Det forventes en relativ svak vekst i privatkonsumet i tiden fremover, og rammebetingelsene for konsernets kjøpesentre vurderes derfor som stabile.

Ledigheten i kontormarkedet er svakt økende, men leieprisene viser fortsatt en økende tendens. Med en svakere utvikling i norsk økonomi, er det grunn til å forvente en relativt stabil utvikling fremover også i dette eiendomssegmentet.

På tross av nedjusterte forventninger til norsk økonomi, vurderer styret at konsernets solide markedsposisjon i eiendomsmarkedet og sterke finansielle posisjon vil bidra til en tilfredsstillende resultatutvikling også i tiden fremover.

 

Erklæring i henhold til verdipapir handellovens § 5-5

Vi bekrefter at konsernets og selskapets årsregnskap for 2013 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernet og selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Styrets årsberetning gir så langt styret kjenner til, en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og selskapet, sammen men en beskrivelse av de meste sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor.

 

erklaering