Tilbake
 
 
2013 2012
Lønninger  199 162
Arbeidsgiveravgift  25 19
Pensjonskostnader ytelsesbaserte pensjonsordninger 2) 0 -2
Pensjonskostnader innskuddsbaserte pensjonsordninger 1) 9 8
Andre ytelser 16 10
Viderefakturert -132 -93
Sum 117 103
     
Lønnskostnadene fordeles på følgende poster i totalresultatregnskapet:    
     
Eiendomsrelaterte kostnader (note 9) 36 27
Andre driftskostnader (note 10) 58 52
Administrasjonskostnader (note 11) 23 24
Sum omfordeling 117 103
     
Antall årsverk 399 393

1) Innskuddsbasert pensjonsordning
Selskapene i konsernet med ansatte er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapene har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i denne lov.

2) I tillegg har man ytelsespensjon for 1 person, der nåverdien av forpliktelsen er 2 (2 pr 31.12.2012). Avtalen er effektiv og har løpende årlige utbetalinger. Nåverdiberegningen av pensjonsforpliktelsene er basert på 3,0 % diskonteringsrente og 0,6 % reguleringssats for pensjonsavtaler med avtalt årlig regulering.

Samlet lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte.
Man har i selskapet ingen bonusavtaler, opsjoner, tegningsretter, eller andre former for godtgjørelse som er avhengig av verdiutviklingen i de enkelte selskaper i konsernet. Man har i selskapet ingen avtaler om garantilønn utover oppsigelsestiden.

 


Styrets medlemmer har mottatt følgende ytelser: (I hele tusen kroner)
2013 2012
     
Olav Thon (styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA) 100 100
- styrehonorar i  Amfi Eiendom AS 35 50
- styrehonorar i  Amfi Drift AS 35 20
     
Kristian Leer-Salvesen    
- styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA 100 100
- honorar revisjonsutvalg Olav Thon Eiendomsselskap ASA 30 30
- styrehonorar i  Amfi Eiendom AS 35 50
- styrehonorar i  Amfi Drift AS 35 20
     
 Elin Ørjasæter (styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA) 100 100
     
Sissel Berdal Haga    
- styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA 100 100
- honorar revisjonsutvalg Olav Thon Eiendomsselskap ASA 30 30
- styrehonorar i  Amfi Eiendom AS 35 50
- styrehonorar i  Amfi Drift AS 35 20
     
Stig Jacobsen (styrehonorar i Olav Thon Eiendomsselskap ASA) 100 100
     
Marianne Morris (styrehonorar Olav Thon Eiendomsselskap ASA), varamedlem 30 30

 

 


Administrerende direktør har mottatt følgende ytelser: (I hele tusen kroner)
2013 2012
     
 Lønn 1 610 1 576
 Betalte pensjoner og andre ytelser 0 0
     
Det er ingen ledende ansatte utover administrerende direktør i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.    
     
Revisjonshonorar/-tjenester: (kostnadsførte beløp i hele tusen kroner)  2013  2012
Lovpålagt revisjon
2 932 2 624
Skatterådgivning og annen rådgivning 579 493
Sum 3 511 3 117

 

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret, mens godtgjørelse til eventuelle andre ledende ansatte fastsettes av administrerende direktør i samråd med styrets leder.

Det søkes å legge forholdene til rette for å rekruttere og holde medlemmer av ledelsen som innehar de kvaliteter som kreves for å drive selskapet - og ikke minst fremme verdiskapingen. Den enkelte ansattes godtgjørelse skal være konkurransedyktig og reflektere vedkommendes ansvarsområde og utførelse av arbeidet. Godtgjørelsen kan bestå av en kombinasjon av fast løpende ytelse og variable godtgjørelser, herunder:

Godtgjørelsen skal ikke omfatte ordninger som nevnt i Allmennaksjelovens § 6-16 første ledd punktum nr 3, uten at dette eventuelt på forhånd er godkjent av selskapets generalforsamling. Styret vil for øvrig ikke fastsette noen beløpsmessige eller andre rammer og vilkår for godtgjørelse i tillegg til basislønn. For 2013 er det ført en lederlønnspolitikk i tråd med de retningslinjer som ble fastsatt på ordinær generalforsamling i 2013, og det er ikke inngått eller endret avtaler om godtgjørelse til ledende ansatte med vesentlig virkning for selskapet og aksjeeierne.