Eiendomsvirksomheten

Eiendomsporteføljen

Leieinntektsnivået var pr. 1. januar 2014 2.300 millioner kroner (2.150), og ledigheten 2 % (2). I de senere år har leienivået økt kraftig, delvis gjennom utvikling og delvis gjennom kjøp av eiendom. Ledigheten har i samme periode vært stabil mellom 2 og 4 %. Ved årsskiftet eide konsernet 130 (125) eiendommer med et samlet utleiebart areal på ca. 1.500.000 kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling.

 

leieinntektsnivaa          leieinntektsfordeling

 

Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 78 % kjøpesenter
  • 22 % næringseiendom

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 46 % Osloregionen
  • 24 % øvrige storbyregioner
  • 30 % øvrige byregioner

70 % av konsernets leieinntekter kommer fra eiendommer i storbyregioner, i all hovedsak Oslo, Bergen og Stavanger. De resterende 30 % er i hovedsak leieinntekter fra kjøpesentre i øvrige byregioner i Norge. Konsernets 20 største eiendommer genererer 64 % av leieinntektene.

Leiekontraktene forfaller relativt stabilt de neste årene og har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4 år.

Les om markedsmessig risiko i årsberetningen.

 

leiekontraktsforfall              ledighet

 

Kjøpesenter

I løpet av 2013 har konsernet investert i flere mindre senter/handelseiendommer. Konsernet kjøpte med virkning fra april blant annet 50 % av Sandens i Kristiansand, og sentrene Amfi Moss og Mosseporten. I løpet av året er det også ferdigstilt flere prosjekter, deriblant byggetrinn 2 på Sørlandssenteret og utvidelse av Amfi Elverum.

Leienivået for konsernets kjøpesenter var ved årsskiftet 1.802 millioner kroner (1.690).

Pr. 31.desember 2014 hadde konsernet 60 (55) kjøpesenter i eie og 27 (24) under forvaltning for Amfi konsernet. Av disse er 6 blant Norges 10 største kjøpesenter målt i omsetning. Samlet omsatte de 87 (79) sentrene i 2013 for 49,7 milliarder kroner (49,4). Eide senter sto for 38,8 milliarder kroner (36,5), og organisk vekst var 0,5 % (2).

De forvaltede sentrene omsatte i 2013 for 10,9 milliarder kroner (12,9). Butikkomsetningen i denne delen av porteføljen er redusert som følge av at et større forvaltningsoppdrag opphørte i 1.halvår.

Hoveddelen av omsetningen på konsernets kjøpesentre består av leietakere med virksomheter innen bransjene Mat og drikke (30 %), Klær, sko og reiseeffekter (21 %), Spesialbutikker (21 %) og Hus og hjem (16 %).

 

Næringseiendom

Samlet leienivå for konsernets næringseiendommer ved årsskiftet var 498 millioner kroner (460).