Oppstilling totalresultat

(beløp i mill. kr.)
NOTE 2014 2013
Leieinntekter 1, 16, 29, 30 2 092 1 922
Andre eiendomsrelaterte inntekter 1616 748 688
Eiendomsrelaterte kostnader 89162930 -957 -851
Netto leieinntekter   1 883 1 759
Verdiendring investeringseiendommer 16
1 343 698
Andel resultat i tilknyttede selskaper 4
113 155
Andre driftsinntekter 7
164 172
Andre driftskostnader 810
-151 -128
Administrasjonskostnader 811 -107 -95
Ordinære avskrivninger   -14 -12
       
Driftsresultat   3 233 2 548
Finansinntekter 12
38 22
Verdiendring finansielle instrumenter 14
-1 050 177
Finanskostnader 13
-659 -661
Resultat før skatter   1 562 2 085
Endring utsatt skatt 26
-233 -223
Betalbar skatt 26 -157 -118
Skatter   -389 -341
Årets resultat før øvrige resultatelementer   1 172 1 744
Netto valutaeffekt av utenlandske operasjoner
16 0
Totalresultat   1 188 1 744
Tilordnet:      
Aksjonærer   1 186 1 711
Ikkekontrollerende eierinteresser   2 33

 

     
Resultat pr. aksje (I hele kroner) 28
11,14 16,07
Resultat pr. aksje utvannet 28 11,14 16,07