Eiendomsvirksomheten

Eiendomsporteføljen per 01.01.2019

Leieinntektsnivået var 3.100 millioner kroner (2.910) og ledigheten 2,5 % (2,7). Inkludert andel fra eiendommer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper var leieinntektsnivået 3.390 millioner kroner (3.200). I de senere år har leienivået økt kraftig, delvis gjennom utvikling og delvis gjennom kjøp av eiendom. Ledigheten har i samme periode vært stabil mellom 2 og 4 %. Ved årsskiftet eide konsernet (inkludert felleskontrollerte og tilknyttede selskaper) 146 eiendommer med et samlet utleiebart areal på ca. 1.745.000 kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling.

Graf: Leieinntektsnivå

Graf: Ledighet

Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på (inkl. FKS/TS):

  • 80 % kjøpesenter
  • 20 % næringseiendom

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 41 % Oslo-regionen
  • 22 % øvrige storbyregioner
  • 30 % øvrige byregioner
  •   7 % utland (Sverige)

Graf: Leieinntektsfordeling

63 % av konsernets leieinntekter kommer fra eiendommer i storby-regioner, i all hovedsak Oslo, Bergen, Stavanger og Stockholm. De resterende 37 % er i hovedsak leieinntekter fra kjøpesentre i øvrige byregioner i Norge og Sverige. Konsernets 20 største eiendommer genererer 68 % av leieinntektene.

Leiekontraktene forfaller relativt stabilt de neste årene og har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4 år.

Markedsmessig risiko

Konsernets markedsmessige risiko omtales i styrets årsberetning.

Kjøpesenter

Leieinntektsnivået i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet økte i 2018 med 4% til 2.740 (2.640) millioner (inkl. FKS/TS).

Ved årsskiftet omfattet kjøpesenterområdet 88 kjøpesentre, hvorav 20 forvaltes for eksterne eiere.

Per 31.12.18 hadde konsernet 63 (64) kjøpesenter i eie i Norge og 5 (5) kjøpesenter i Sverige. I tillegg hadde konsernet 20 (30) under forvaltning for andre eiere.

Samlet butikkomsetning var på 51,7 milliarder kroner (51,0) i 2018, og den organiske veksten fra 2017 vurderes til rundt 1,5 %.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør og har en solid markedsposisjon. I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter; Sandvika Storsenter i Bærum og totalt 7 av landets 8 største kjøpesentre i 2018.

I Norge økte leieinntektsnivået i konsernets kjøpesentre med 4 % til 2.502 millioner kroner (2.419) (inkl. FKS/TS), og samlet butikkomsetning var 48,1 milliarder kroner (47,3).

Leieinntektsnivået i konsernets 5 svenske kjøpesentre var 245 millioner svenske kroner. Butikkomsetningen i kjøpesentrene var 3,8 milliarder svenske kroner (3,8). Omsetningsutviklingen i Sverige påvirkes blant annet av ombygging ved flere av sentrene.

Graf: Kjøpesenteromsetning

Hovedtyngden av omsetningen på konsernets kjøpesentre består av leietakere med virksomheter innen bransjene Mat og drikke (28 %), Spesialbutikker (24 %), Klær, sko og reiseeffekter (19 %), og Hus og hjem (19 %), servering (6%), service og tjenester (3%) og annen detaljhandel 1%.

Graf: Bransjefordeling kjøpesenter

Næringseiendom

Leieinntektsnivået for konsernets næringseiendom (eksklusive kjøpesentereiendom) var 650 (560) millioner kroner, en økning på 16 % fra foregående år.

Se også

Oversikt over større bygge- og utviklingsprosjekter

 

Oversikt over alle grafer

Graf over inntektsnivå

Graf over ledighet

Graf over leieinntektsfordeling

Graf over kjøpesenteromsetning

Graf over bransjefordeling