Eiendomsvirksomheten

Eiendomsporteføljen

Leieinntektsnivået var per 01.01.17 2.850 millioner kroner (2.500) og ledigheten 3,6 % (3,1). Inkludert andel fra eiendommer i felleskontrollerte og tilknyttede selskaper var leieinntektsnivået 3.125 millioner kroner (2.845).  I de senere år har leienivået økt kraftig, delvis gjennom utvikling og delvis gjennom kjøp av eiendom. Ledigheten har i samme periode vært stabil mellom 2 og 4 %. Ved årsskiftet eide konsernet (inkludert felleskontrollerte og tilknyttede selskaper) 135 eiendommer med et samlet utleiebart areal på ca. 1.630.000 kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling.

Graf: Leieinntektsnivå

Graf: Ledighet

Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 81 % kjøpesenter
  • 19 % næringseiendom

Geografisk fordeler eiendomsporteføljen seg på:

  • 44 % Oslo-regionen
  • 25 % øvrige storbyregioner
  • 23 % øvrige byregioner
  •   8 % utland (Sverige)

Graf: Leieinntektsfordeling

71 % av konsernets leieinntekter kommer fra eiendommer i storby-regioner, i all hovedsak Oslo, Bergen, Stavanger og Stockholm. De resterende 29 % er i hovedsak leieinntekter fra kjøpesentre i øvrige byregioner i Norge og Sverige. Konsernets 20 største eiendommer genererer 60 % av leieinntektene.

Leiekontraktene forfaller relativt stabilt de neste årene og har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 4 år.

Markedsmessig risiko

Konsernets markedsmessige risiko omtales i styrets årsberetning.

Kjøpesenter

I løpet av året har konsernet både kjøpt nye eiendommer og ferdigstilt større eiendomsprosjekter.

I januar økte konsernet sin eierandel fra 50 % til 100 % i et kjøpesenterselskap som eier tre kjøpesentre i Mosseregionen og ett i Kristiansand.

I juni ble siste byggetrinn av et større byggeprosjekt på Sartor Storsenter utenfor Bergen ferdigstilt. Senteret ble utvidet med ca. 5.000 kvm handelsareal.

Konsernet overtok i november Åsane Storsenter i bydelen Åsane nord for Bergen Sentrum. Kjøpesenteret med et handelsareal på ca. 46.000 kvm, hadde en butikkomsetning på ca. 1,4 milliarder kroner i 2016, og et årlig leieinntektsnivå på ca. 115 millioner kroner.

Leienivået for konsernets kjøpesenter var ved årsskiftet 2.300 millioner kroner (1.975).

Per 31.12.16 hadde konsernet 64 (62) kjøpesenter i eie i Norge og 5 kjøpesenter i Sverige. I tillegg hadde konsernet 29 (27) under forvaltning for andre eiere.

Hel- og deleide senter i Norge hadde samlet en butikkomsetning på 46,7 milliarder kroner (43,9), og organisk vekst var vurdert til 3 % (3).

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør og har en solid markedsposisjon. I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter; Sandvika Storsenter i Bærum, og totalt 5 av landets 6 største kjøpesentre i 2016.

I 2016 var samlet omsetning i konsernets svenske sentre 4,0 milliarder svenske kroner (4,0).

De forvaltede sentrene omsatte i 2016 for 12,4 milliarder kroner (11,6).

Graf: Kjøpesenteromsetning

Hovedtyngden av omsetningen på konsernets kjøpesentre består av leietakere med virksomheter innen bransjene Mat og drikke (30 %), Spesialbutikker (24 %), Klær, sko og reiseeffekter (19 %), og Hus og hjem (17 %).

Graf: Bransjefordeling kjøpesenter

Næringseiendom

Konserenet har flere pågående prosjekter, blant annet er det i løpet av 2016 igangsatt ett større utviklingsprosjekt rett ved Storo Storsenter i Oslo. Det oppføres flere nybygg med et samlet areal på ca. 60.000 kvm. Eiendommene vil blant annet inneholde 150 boliger, hotell med 325 rom, Norges største kinosenter i tillegg til øvrige næringsarealer og et parkeringsanlegg. Prosjektet planlegges ferdigstilt 2018/2019.   

Samlet leienivå for konsernets næringseiendommer ved årsskiftet var 550 millioner kroner (525).

Se også

Oversikt over større bygge- og utviklingsprosjekter

 

Oversikt over alle grafer

Stolpediagram

Linjediagram

kakediagram

Kjøpesenteromsetning