Utbytte

*Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2018 med 4,40 kroner per aksje (2,20). Med virkning fra regnskapsåret 2018 justeres selskapets utbyttepolitikk for å kunne gi aksjonærene en noe høyere løpende avkastning på aksjeinvesteringen.

Selskapet vil fremdeles føre en forsiktig utbyttepolitikk, hvor utbyttestørrelsen til enhver
tid tilpasses konsernets investeringsplaner og målsetning om høy egenkapital og betydelige likviditetsreserver.

Med tilfredsstillende soliditet og likviditet, vektlegges det at aksjonærene skal motta et utbytte tilsvarende 30 – 40 % av konsernets resultat eksklusive verdiendringer.

  2018* 2017 2016 2015 2014
Utbytte 4,4 2,2 2,0 1,8 1,6
Utbyttedato (ekskl. utbytte) 23.05.19 24.05.18  24.05.17 25.05.16  21.05.15
Utbetalingsdato 05.06.19 06.06.18  07.06.17 08.06.16  03.06.15

*Styrets forslag

Print