Aksjonærforhold

Aksjonærpolitikk

Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå høyest mulig vekst i egenkapital per aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.

Konsernets egenkapital per aksje økte i 2019 med 6% til 264 (249) kroner. De siste fem år har egenkapitalen per aksje økt med 102 %.

Med virkning fra 2018 ble selskapets utbyttepolitikk justert, slik at aksjonærene vil motta en noe høyere løpende avkastning på aksjeinvesteringen.

Med tilfredsstillende likviditet og soliditet, vektlegges det at aksjonærene skal motta et utbytte tilsvarende 30 – 40 % av konsernets resultat eksklusive verdiendringer.

Graf: Egenkapital per aksje per 31.12.19

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital var per 31.12.19 kr 106.445.320 med pålydende per aksje på kr 1.

Selskapet har ingen stemmerettsbegrensninger, slik at enhver aksje gir stemmerett på selskapets generalforsamling.

Styret har frem til 21.05.20 fullmakt til å kjøpe selskapets egne aksjer på inntil 10,6 millioner

Per 31.12.19 eide Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2.822.149 egne aksjer i selskapet, det tilsvarer 2,65 % av selskapets aksjekapital. I ekstraordinær generalforsamling i november 2019 ble det besluttet å slette selskapets egne aksjer (2.822.149) ved å nedsette aksjekapitalen.

Slettingen av selskapets egne aksjer ble gjennomført i januar 2020.

Fra 31. januar 2020 er selskapets aksjekapital kr. 103.623.171 med pålydende per aksje på kr 1.

Styret har videre frem til 21.05.20 fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10 millioner kroner gjennom utstedelse av aksjer tilhørende selskapets eksisterende aksjeklasse. Fullmakten er ikke benyttet per 31.12.19.

Utbytte

I juni 2019 ble det utbetalt ordinært aksjeutbytte for regnskapsåret 2018 med 4,4 kroner per aksje, totalt 468 millioner kroner.

På bakgrunn av usikkerheten knyttet til de økonomiske konsekvensene av Korona-pandemien har styret funnet det hensiktsmessig å foreslå for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for 2019.

Graf: Utbetalt utbytte per aksje

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt onsdag 17.06.20 kl. 13.00 på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo.

Aksjekursutvikling og omsetning

Ved utgangen av 2019 var sluttkursen på aksjene i Olav Thon Eiendomsselskap 167,8 kroner en økning fra 140 kroner ved årets begynnelse.

I 2019 steg dermed aksjekursen 20 %, mens hovedindeksen ved Oslo Børs steg 17 %.

Selskapets børsverdi var ved årsskiftet 17,9 milliarder kroner (14,9).

Det ble i 2019 omsatt 6,6 millioner aksjer (5,8), og gjennomført 16.223 (22.973) handler av aksjen over Oslo Børs. Høyeste og laveste notering i 2019 var henholdsvis 167,8 (166) og 139 (140) kroner.

Graf: Nominell aksjekursutvikling

Graf: Aksjekursutvikling og indekser siste 5 år

Aksjonærer

Ved årsslutt var det 2.659 (2.730) aksjonærer i selskapet. Av disse var 190 (204) aksjonærer registret med utenlandsk adresse, det vil si 7,1% (7,5). Av den totale aksjebeholdningen utgjorde aksjonærer registret på utenlandsk adresse 2% (3).

Oversikt over aksjonærer og aksjefordeling per 31.12.19

Se også:

Siste oppdaterte oversikt over 20 største aksjonærer

 

Oversikt over grafer:

Stolpediagram viser økning i egenkapital per aksje

Stolpediagram over utbytte per aksje

Linjediagram over nominell aksjekursutvikling

Linjediagram over aksjekursutvikling og omsetning