Samfunnsansvar

Som en del av Olav Thon Gruppen, følger Olav Thon Eiendomsselskap deres retningslinjer i forhold til samfunnsansvar.

Samfunnsansvar i Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen arbeider systematisk med samfunnsansvar innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, anti-korrupsjon og sosialt ansvar. Arbeidet med samfunnsansvar er viktig for hele Olav Thon Gruppens virksomhet da det bidrar til å skape verdier og lage føringer som vil lede selskapet i en bærekraftig retning.

FNs Global Compact og Global Reporting Initiative (GRI)

I mai 2012 knyttet Olav Thon Gruppen seg til FNs Global Compact som er et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med bærekraftig utvikling. Tilknytningen til FNs Global Compact betyr at konsernet har definert de viktigste områdene i kjernedriften der arbeidet med bærekraft forbedres. Dette følges opp gjennom målsetting og tiltak, som dokumenteres i en årlig bærekraftsrapport i henhold til GRI Standards.

Olav Thon Eiendomsselskap dokumenterer sitt bærekraftsarbeid i en egen bærekraftsrapport.

Klimaregnskap

Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for å redusere sitt energiforbruk og tilhørende utslipp. Den årlige rapporten gjør organisasjonen i stand til å måle nøkkeltall og dermed evaluere seg selv over tid.

Olav Thon Eiendomsselskap utarbeider årlig klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen:

En tradisjon for samfunnsengasjement og sosialt ansvar

I alle år har Olav Thon hatt som målsetting å være med på å skape verdier, trygge arbeidsplasser og å bidra til utviklingen av trygge og gode lokalsamfunn gjennom sin forretningsdrift.

Gjennom hele sitt liv har Olav Thon personlig og Olav Thon Gruppen vært aktive bidragsytere til å skape et bedre samfunn.

I de senere år er Olav Thons samfunnsengasjementet kommet til syne gjennom etablering av Olav Thon Stiftelsen, Olav Thons DNT-stiftelse og Olav Thons Samfunnsnyttige Stiftelse, i tillegg til at han har gitt meget betydelige bidrag til Stiftelsen Vassfaret Bjørnepark.

Olav Thon Gruppens samfunnsengasjement ivaretas i stor grad ved det enkelte hotell, kjøpesenter og øvrig virksomhet.

Les mer om samfunnsansvar i Olav Thon Gruppen på www.olavthon.no.

Print