Oppstilling totalresultat (konsern)


Olav Thon Eiendomsselskap ASA (beløp i mill. kr.)
Note 2013 2012
       
Leieinntekter 1, 16, 29, 30 2 122 1 986
Andre eiendomsrelaterte inntekter 1, 6, 16 736 667
Eiendomsrelaterte kostnader 8, 9, 16, 29, 30 -928 -800
       
Netto leieinntekter   1 930 1 853
       
Verdiendring investeringseiendommer 16 775 902
Andel resultat i tilknyttede selskaper 4 19 18
       
Andre driftsinntekter 7 172 157
Andre driftskostnader 8, 10 -128 -126
       
Administrasjonskostnader 8, 11 -98 -97
Ordinære avskrivninger   -13 -11
       
Driftsresultat   2 657 2 697
       
Finansinntekter 12 25 23
Verdiendring finansielle instrumenter 14 177 -356
Finanskostnader 13 -720 -678
       
Resultat før skatter   2 138 1 686
       
Endring utsatt skatt 26 -341 -317
Betalbar skatt 26 -115 -151
       
Skatter   -457 -468
       
Årets resultat   1 682 1 218
       
Andre inntekter og kostnader   0 0
       
Totalresultat    1 682 1 218
       
Tilordnet:      
Aksjonærer   1 648 1 121
Ikke-kontrollerende eierinteresser   34 97
       
       
Resultat pr. aksje (i hele kroner) 28 154,78 105,27
Resultat pr. aksje utvannet 28 154,78 105,27